Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ބޮސް ( ފަންސާސް ވަނަބައި )

ޝައިން

" މަންމައާ ބައްޕައަށް ފެންނަ ހިސާބުގާ އެބައިން....މިހުރިހާ ދުވަހު މިގޭގަ އުޅުނީވެސް...." އާނާއާ ދިމާ ބަލާލަމުން ނަވާޒް ބުނެލިއެވެ. ނަވާޒް އެހެންބުނުމާއެކު އަލީއާއި އަމީރާގެ އިތުރުން ނާއިކްއާއި ނާޒް...

10/25/2017

މި ރަށުގައި ވެރިކަން ކުރަނީ އަންހެނުން

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މިއީ އިންޑިއާގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ މެގަލާޔާ ގައި ދިރިއުޅޭ ބައެކެވެ. ޚާސީ ޓްރައިބު ގެ ނަންދެވިފައިވާ މި މީހުންނަކީ އަންހެން ދަރިން ލިބުމަށް އުއްމީދު ކުރާ ބައެކެވެ. މުދަލާއި ގޯތި ގެދޮރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް...

10/24/2017

މީދާ ހިފާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ބޮޑު ޓައްޕެއް ނުވަތަ ބާލީދީއެކެވެ. ދެން ބާލިދީގެ އަނގަޔަށްވުރެ ފުޅާ ވަރުގަދަ ނަރެއް ނުވަތަ ކަންވާރެކެވެ. ހުސް ފުޅިއަކާއި ޕީނަޓް ބަޓަރު ނުވަތަ މީދާ ކާން ފޯރި ހުންނަ ކޮންމެވެސް ތަ...

10/23/2017

މަންޝާ 2 (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ކިހިނެއްވީ... މާ ޒާތަކަށް ތިބަލަނީ... މަ ބުނެފަ އޮންނާނީ ބޭކާރު ގޮތްގޮތަށް މަށަށް ގޮވައިގެން ނުވާނޭ..." އެހެންރޭރޭ ތަކާއި ހިލާފަށް ރޫފަސްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ހުންނަ ބިރުވެރިކަމެއްވެސް ނެތެވެ. އި...

10/23/2017

ބޮސް ( ނަވާޅީސް ވަނަބައި )

ޝައިން

" އާނާ...ދޮންބެހުރީ ކުރީ ދުވަހު ވީކަންތަކާ ވަރަށް ލަދުގަނެ، ދެރަވެސްވެފަ....އެކަމާ މާފަށް އެދެންބޭނުންވެފަ....އާނާ އެކަނި ދިޔައީމަ ދޮންބެ އުފާވާނީވެސް...." ނީޒާ އާނާއަށް ހިތްވަރުދިނެވެ. އެހެންކަމުނ...

10/22/2017

މަންޝާ 1 (ސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

އެ ކޮޓަރި ތެރެއިން އަފްނާން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މުނިރާގެ ފަހަތުން އެތެރެއަށް ވަތް މަދީހާއަށް ދޮރު ބިއްދޮށް ބަލާލެވުނީ އަފްނާން ފިލާ ހުރެދާނެތީއެވެ. މުނީރާގެ ބަސްތަކާއި އަމަލު ހުރިގޮތުން ޚުދު އޭނާވެސ...

10/21/2017

11 އަހަރަށްފަހު ގެއްލުނު އަންގޮއްޓި ފެނުނީ ފާހާނަ ތަށީގެ ބުޑުން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އާންމުކޮށް އަގުބޮޑު ގަހާނާއެއް ގެއްލުނީމާ އަނބުރާ އެހޯދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ. ޝީލާ ހެޓްފީލްޑަށްވެސް ވީ މިހެންނެވެ. އޭނާގެ އާދަޔާ ޚިލާފް ރީތި އަންގޮއްޓި ގެއްލިގެން ހޯދާ ހޯދައި ނުފެނުނެވެ. އެތ...

10/20/2017

މަންޝާ 1 (ފަންސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ތަޒްކީ އޯ ވަޓް އެވާރ... ކޮންމެހެން މަށަށް ތި ބޭސް ދޭނެ ކަމެއް ނެތް؟... އަހަންނަށް ތިބޭހާ ނުލާވެސް މިކުއްޖާ ވިހޭނެ... ކަލޭ ތިއައި ތާކަށްދޭ... އަދި ޒިބާން ކައިރީ ބުނޭ އަހަރެން މިއުޅެނީ އަޒީމާ އެކީ ވ...

10/20/2017

މަންޝާ 1 (ސައުރަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"މަންމަ ކައިރީ އަހާބަލަ ބޮނޑިބަތް އެއްޗަށް ކޮން ފަންޑިތައެއްހޭ އެޅީ...." މަންޝާގެ ރުޅި ގަދަވަމުން ދިޔަކަން އެމީހުންނަށް އެނގުނެވެ. ޒިމްނާއަށް އެކަން ފާހަގަވިއެވެ. މަންމަ ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަޅައިގެނ...

10/19/2017

ގަސް ހެއްދުމުގައި ބިސް ތޮށި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބިހަކީ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ބިސް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ގިނަ މީހުން ބިސް ތޮށިތައް އުކާލަނީއެވެ. ބިސްތޮއްޓަށް ވެލިއެޅުމަށްފަހު އޮށް ވަޅުލުމަށްފަހު ގަސް ފަޅައި ރުވަން ކައިރި ވަންދެ...

10/19/2017

ބޮސް ( އަށާޅީސް ވަނަބައި )

ޝައިން

" ދޮންބެވެސް މިއައީ ތިވާހަކަ ދައްކަން.....ދޮންބެ ހަމަމިހާރު ހުޅުމާލެއަށް ދާން ގަސްތުކުރަނީ....މިހާރުން މިހާރަށް އެމީހުން މިކޮޅަށް ގެންނާނަން...." ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ނަވާޒް ބުނެލިއެވެ. " ނޫނޭ ދޮ...

10/19/2017

މަންޝާ 2 (ސައުވީއްސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"އާން.. މަންމައަށް އިނގޭތަ ބައްޕަ ކޮންމެވެސް އަންހެނަކާހެދި ރޮނީ.. ބައްޕައަށް އެ ވަރުގެ އަނިޔާއެއް ދިން މީހެއްގެ ދުވަސްދުއްވާލާނަން... އަހަރެން އެ މަންޝާ ހޯދާނަން. މަރާލާ...." ޒޯއީގެ ދުލުން ނުކުން...

10/19/2017

މަންޝާ 1 (ތެޔާޅީސްވަން ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ފޯނުނަގާ އަޒީމްގެ ނަންބަަރަށް ރިޔާޒް ގުޅާލީ އެވަގުތެވެ. މަންޝާމެން ރަށު މީހަކަށްވުމުން އެއީ މަންޝާ ދަންނަ މީހެއްތޯ އޮޅުން ފިލުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ނަމަވެސް ފޯނުގެ ރިންގް ކެނޑުނު އިރުވެސް އަޒީމްގެ...

10/18/2017

ނިވާކަންކުޑަ ހިޖާބުން އަހަންނަށް ދަސްވި ފިލާވަޅު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އަހަރެން އިނީ ދީނީ ކޮންފަރެންސަކަށް ގޮހެވެ. ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ކުރިން އަހަރެން ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ އަޅައިގެން އިން ހިޖާބު އެއީ ނަމަކަށް ...

10/18/2017

ބޮސް ( ސަތާޅީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

" ކިތަންމަ ގިނަ ވަގުތެއް ހޭދަކޮށްގެންވެސް އާނާ އުޅޭތޯ ޔަޤީންކޮށްފަ ދާނީ..." ވަރުގަދަ އަޒުމަކާއެކު ނާއިކް ބުނެލިއެވެ. އާނާ ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ކޮފީއެއްބޯން އުޅެނިކޮށް އާނިޝް އައިސްވަނެވެ. ހަމައެކ...

10/18/2017

ޓްރެންޑިން