Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފިޔާ ކޮށާއިރު ލޮލަށް އަސަރުކުރާނަމަ މިކަންތައްތައް ކޮށްލައްވާށެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ފިޔާ ކޮށާއިރު ލޮލުގައި ކަރުނަ ހިލުމުގައި ފިޔާ ދަމައިގަންނަ ބާރަކީ ކޮބައިކަން އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިޔާ ކޮށައި ހިނދު އެއިން ނިކުންނަ "އެންޒީމް" އޭ ކިޔޭ މާއްދާޢެއްގެ ސަބަބުން ގޭހެއް ފޮނުވައިދެއެވެ. އެއަށް...

10/17/2017

މަންޝާ 2 (ތޭވީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މިފަހަރު ލައިޓްދަށަށް އެ ގޮނޑި އައިސް އޭގެ ދުވެލި އެއްކޮށް މަޑުވިއެވެ. ހުސްކޮށް ހުރި ގޮނޑި ފެނުމުން ތުއްތު ޝާޔާއަށްވެސް ކަމެއް ގޯސް ވެއްޖެކަން ދެނެގަންނަން އެނގުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ހުރެ އޭނާ ވަ...

10/16/2017

ފުރާވަރުން ނެއްޓޭ އުމަރަކީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކޮށްދޭ އުމުރެއް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ޙާއްސަކޮށް ފުރާވަރުގެ އުމުރަކީ ގިނަ ކުދިންގެ އަމަލުތައް ހައްދުފަހަނަ އަޅައިދާ އުމުރެކެވެ. ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ އަމަލެއް ގިނަ ފަހަރެއް ނޭނގި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިތް ނޭދޭ ގޮތަށާއި އެދޭ ގޮތަށް ތަޖު...

10/14/2017

ބޮސް ( ސަޔާޅީސް ވަނަބައި )

ޝައިން

" ބުނާތީ އަހަން އަންހެންކުދިންނަކީ ޕިއްޒާ ކާހިތްވާ ބައެކޭ....އެކަމު މަށަށް މިފެންނަނީ އޭގެ އިދިކޮޅު....އަނެއްކާ އަހަރެން މިތާ އިނީމަ ކާންނުކެރިގެންތަ ތިއިނީ....އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަހަރެން ބޭރަށް ހި...

10/14/2017

ބައިވެރިއެއް ހޯދުމަށް ވެލިގަނޑުގައި ކުރެހުމެއް އުފައްދާ މަހެއް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ޖަޕާނުގެ ކަޑުއަޑީގައި ވެލިގަނޑުމަތީ އާދަޔާހިލާފަށް އުފެދިފައި ހުރި 'ޕެޓަރން' ތަކެއް ފެނުނީ 1995 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެފަދަ އެތައް ޑިޒައިންތަކެއް ވެލިގަނޑުގައި ހަދާފައި ހުރިތަން ފެނުނުއިރު،...

10/12/2017

މަންޝާ 2 (ބާވީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ކޮން ޒިޒި އެއް ކިޔާކަށް.. މަށަށް ކިޔަނީ ކިޝަން.." މަންޝާގެ އަތް ފޮޅުވާލަމުން ކިޝަން ވާހަކަ ދެއްކީ ހިތްހަމަނުޖިހި ހުރެއެވެ. ކިޝަން ސައިކަލު ދުއްވާލަމުން ދެއަތަށް ބޯ ހޫރުވާލިއެވެ. ކިޝަން ދާން ފެށުމު...

10/12/2017

ބޮސް ( ފަންސަޔާޅީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

" ނާއިކްވެސް ދެރައެއް ނުވާނެހެން ހީވަނީ....މާޔާ ބުނިގޮތުން ވިއްޔާ ނާއިކް މާޔާދެކެ ލޯތްބެއްނުވޭ.....އަހަރެންނަށްވެސް އެހެންހީވޭ..." އައިކް ބުނެލިއެވެ. " އެހެންތަ؟...ދެން ވާހަކަ ދައްކާލީމަ އެނގިދާނެ...

10/12/2017

މޫނު ދޮންނަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މޫނު ދޮވެ ސާފްކުރުމަށް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސް ބާޒާރުން ލިބެން ހުންނައިރު މޫނު ދޮންނަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ބިއުޓީ އެކްސްޕާޓުން ބުނާ ގޮތުގައި މޫނު ދޮންނައިރު އެންމެ ރަނގަ...

10/11/2017

ތުއްތުކުދިން އެހާވަރަށް މީހުންގެ މޫނަށް ބަލަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކުދިން މަންމަމެންގެ އުރުގައި އިނދެގެން އެހެން މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ބަލައެވެ. މިއީ ކުދިން މީހުންގެ މޫނުގެ ސިފަތައް ދަސްކުރުމަށް ބަލާ ބެލުމެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ...

10/10/2017

މަންޝާ 2 (އެކާވީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

އެނދުގައި ގަދައަށް ނިދާފައި އޮތް ނައުރީނަށް ސިއްސައިގެންގޮސް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ގައިމަތީގައި އަޅާފައިވާ ކަފަ ރަޖާގަނޑު ނެތުމުންނެވެ. ދެލޯ ހަނިކޮށްލަމުން އެނދުގައި އަތާ ފައި ކާއްތާލީ އެ ރަޖާގަނޑު ހޯދާށ...

10/09/2017

އިންސްޓެންޓް ޕޭންކޭކް މިކްސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އޮފީހަށް އަދި ކޮލެޖަށް ދާބެފުޅުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ބަދިގޭގައި ކެއްކުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަކީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފަސޭހައިން އަވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއްޗެއް ހެދެން...

10/08/2017

އަލްބިނިޒަމް - ގުދުރަތުގެ އައިބުކަމުގައި ހުންނަ ރީތިކަން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ތިބާގެ ހަމުގެ ކުލައަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ހުދު ހެއްޔެވެ؟ މުށި ހެއްޔެވެ؟ ރީނދޫ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކަޅު ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ކުލައެއް ހަމުގައި ނުހުންނަ މީހުންދުނިޔޭގެ އުޅޭކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އަލްބިނިޒަމަކީ ...

10/08/2017

ބޮސް ( ސައުރަޔާޅީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. އާނާ އިނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ގާތުގައެވެ. މިއަދު ހޮޓެލްގައި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުޖެހުނުނަމަވެސް މާދަމާއިން ފެށިގެން ރަސްމީކޮށް ފްރޮންޓް އޮފީހުގައި އޭނާއަށްވެސް މަސައްކަތްކުރ...

10/07/2017

އަނބިމީހާ ކައްކާ އެއްޗަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ކުރެވޭ މަލާމާތެއް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ގިނަ ފިރިންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ހީވުމަކީ ގޭގައި ތިބޭ އަންހެންވެރިންނަކީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެހީތެރިންކަމުގައެވެ. ގޭތެރޭގައި އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތެއް ގަޑިއެއް ހާ...

10/06/2017

މަންޝާ 2 (ވިހިވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"އެދެމީހުން ބަހައްޓާފަ އަނެއްކާވެސް ތިފުޅި އަނބުރާ..." އެތާ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އެދުމަށް އެ ފުޅި ރާއިދް އަނބުރާލިއެވެ. ފުޅި އެނބުރެމުންގޮސް އެފުޅި މިފަހަރު ހުއްޓުނީ ރާއިދާ ދިމާއަށެވެ. "މިފަހަ...

10/06/2017

ޓްރެންޑިން