Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ކައިވެނީގެ ގުޅުންތަކުގައި ފިރިހެނުން ހަދާ ގޯސްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކައިވެނީގައި ގިނައިން ގޯސްވާނީ ފިރިހެނުންކަމުގައި ގިނަ އަންހެނުން ބުނެއެވެ. އެއީ އަންހެނުންނަށް އެފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ފިރިހެނުންނ...

10/05/2017

ޕްލޮރިޑާ ސޮފްޓު ޝެލް ޓާރޓްލް ގެންގުޅޭނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އެކި މީހުން ހިތްހަމަ ޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޮށް އުޅެނީ ތަފާތު އެކި ކަންތައްތަކެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީހުން އެކި ކަހަލަ ގޭމް ކުޅޭއިރު އަނެއް ބަޔަކު ރައްޓެހި ރަހުމަތްތެރިންނާއި އެކު ކޮފީ ބުއިމާއި މަޖާކުރުމ...

10/04/2017

ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ކުދިން އަހުލުވެރިކުރުން މުހިއްމު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ތައުލީމީ ވިސްނުންތޫނު ހުނަރުވެރި ކުދިންތަކެއް އެދުވަހެއްގެ މާހައުލަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ވަގުތު ނެތުމާއި ބަނޑު...

10/04/2017

ބާމިޔާ ތޮޅިން ކަންޑިޝަނަރ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިސްތަށިގަނޑަކީ ހިރަފުހާއި ދުމާއި ތަންތަނުގައި އުނގުޅި ހޭވުމުގެ ސަބަބުން ފަސޭހައިން އޭގެ ވިދުން ގެއްލި ހަލާކުވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެން ކަމުން އިސްތަށިގަނޑަށް އައު ދިރުން ގެނެސްދިނުމަށް ކަންޑިޝަނަރ އަކީ...

10/03/2017

އުފާވެރިކަމަށް މި 4 ކަންތައް މުހިއްމު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދުމަށެވެ. އެކި މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެނީ އެކި ކަންކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ހަތަރު ކ...

10/03/2017

ބޮސް ( ތެޔާޅީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

" އާނާ ދިޔަތަނެއްވެސް ނޭނގޭތަ؟...ކުރިންވެސް ނުބުނޭތަ ތަނަކަށްދާން އުޅޭ ވާހަކައެއްވެސް..." ކުއްލިއަކަށް އާނާ ދިއުމުން ނާއިކްހުރީ ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް އާނާ އެމީހުނާ ފިލައިގެން ހިގ...

10/03/2017

5 މިނެޓުން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ މަގް ބްރައުނީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިއީ ހަމައެކަނި ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަގުތު ސަލާމަތްވުމުގެ އިތުރުން ބަލާލަން ވެސް ރީތި އަދި އެހާމެ މީރު ބްރައުނީ އެކެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ސެރަމިކް ޖޯޑް 1 ބިސް 4 މޭޒުމަތީ ...

10/02/2017

މަންޝާ 2 (ނަވާރަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މަންޝާއާ ބެހޭ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވަން ހަދާނެގޮތަކާއި ދޭތެރޭ ހޫދު ވިސްނަން އޮތްއިރު އޭނާގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައި އަޑު އިވުމުން ޖިންސު ޖީބުގައިވާ ފޯނު ނަގާ އޭގެ ސްކްރީނަށް ބަލާލިއެވެ. އެއީ ރާއިދް ...

10/02/2017

ސިންކުގައި އެއްޗެހި ތާށީވެ ފެން ނުހިނދޭނަމަ ހަދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިޒަމާނުގައި ސިންކެއް ނުހުންނަ ގެއެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ސިންކު ބޭނުންކުރާތާ ގިނަދުވަސްވުމުން ކާއެއްޗެހި ހަރުލައި ފެންދާ ހޮޅި ބެދުމަކީ ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަދިގ...

10/01/2017

ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ފެއާރީ ލައިޓްސް ވަރެއްނެތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިނިވަންދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަސްތައް ފަދަ ދުވަސްތަކުގައި ގަސްތަކާއި ގޭގައި ބޮކިފަތި ދަމާ ދިއްލާފައި ހުންނަތަން ވަރަށް ގިނައިން ފެނެއެވެ. އާންމުކޮށް މިބޮކިފަތިތައް ހުންނަނީ ތަފާތު ކުލަތަކުގައެވެ. ނަމަ...

09/30/2017

މާބޮޑަށް ރުޅިގަދަވާނަމަ ކުރެވިދާނެ 5 ކަމެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރުޅިއަކީ ބައެއްފަހަރު އިންސާނާ ހަމައިން ނައްޓާލާ އެއްޗެކެވެ. ރުޅިއައުމުން އަތްފައިން ގޯހެއްހެދި ތިމާ ބުނަން ބޭނުންނުވާ އެއްޗެހި ދުލުން ބޭރުވެއެވެ. ރުޅި މަޑުކުރުމަކީ މާތް ސިފައެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސ...

09/30/2017

ފެމިނިޒަމަކީ ކޮބާ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިންސާނުނެގެ ނަސްލު އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އަހަރެމެން އުފެއްދެވި މާތް ﷲ ވަނީ އިންސާނުންގެ ދެޖިންސުވެސް އިއްޒަތްތެރިކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ފިރިހެެނުން ބަ...

09/30/2017

މަންޝާ 2 (އަށާރަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ފެންތިއްކެއް އައިސް ޒިބާންގެ ކޯތާފަތުގައި ޖެހުމާއެކީ ޒިބާނަށް ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. އެކަނިމާ އެކަނި ބެރެބެދި ގަހުގެ ގޮފިގަނޑެއްމަތީ އިށީނދެގެން ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި އިނދެވުނީ ކިހާ އިރެއް ވަންދެންކަމެ...

09/28/2017

ބޮސް (ބަޔާޅީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

އައިކްގެ ކޮޓަރިން މާޔާ ނުކުތުމުން ހައިރާންވެފައި އައިކްއާ މާޔާއަށް ބަލަން ނިޔާޒްއަށް ހުރެވުނީ ފެންނަ މަންޒަރު ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. މާޔާއަށްވެސް ކަންބޮޑުވެފައި އައިކްއާ ދިމާބަލާލެވުނެވެ. " ބައްޕަ...

09/28/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަނގައިގައި ކުޅު ގިނަވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އަނގައިގާ ކުޅު ގިނަވަނީ ބަލިވެއިނުމުން ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯންތަކަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ އުނދަގޫ ބައެއްފަހަރު އިތުރަށް ބޮޑުވެގެންދާ އެއްސަބަބަކީ މޭނުބައިކޮށް ހޮޑު...

09/27/2017

ޓްރެންޑިން