Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ބަދަލު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދާނިޔާ މިރޭ އުޅެނީ ބޮލުގައި ރިއްސައި މޭނުބައި ކުރާތީއެވެ. މާދަމައަކީ ފިޒިކްސް ޓެސްޓް އޮންނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އަވަހަށް ނިދުމަށް ދާނިޔާ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ދާނިޔާ ނިދަން އޮށޯތީވެސް ކޮނ...

09/27/2017

ގޭގައި މެޔޮނެއިސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މެޔޮނެއިސަކީ ސޭންޑްވިޗާއި ސެލެޑް ފަދަ ތަކެތީގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ބާޒާރުން މެޔޮނެއިސް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައިވެސް މެޔޮނެއިސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި:  1 ބިސް ...

09/27/2017

ޕަނީރު ނުވަތަ ފާމާސް ޗީޒް ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޕަނީރަކީ އިންޑިއާގެ ކެއުންބުއިމުގައި މުހިއްމު ކާނާއެކެވެ. މިއީ ގޭގައި ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: 8 ޖޯޑު ހޯލް މިލްކް ނުވަތަ ރޯކިރު 1/2 ޖޯޑު ހުދު ވިނިގަރު  ރަހަލާވަރަ...

09/26/2017

ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވުމަކީ ނަފްސުގެ ބަލިކަށިކަމެއްކަން އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމަކަށް ވަނީ ކީއްވެގެންބާ؟ ރުޅި އަންނަ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެންގެ ކޮންޓްރޯލްގައި ނުހުންނަ ކަންތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ހާސްވުމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މީހަކަށ...

09/26/2017

ދަރިފުޅު ރޯ ސަބަބެއް ނޭނގޭނަމަ މިގޮތަށް ކަންތައްކޮށްލާށެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ތުއްތު ދަރިފުޅު ރުއިމުގައި އާއްމުކޮށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކަކީ ބަނޑުހައި ވުމާއި ނެޕީ ހަޑިވުމާއި ނުވަތަ އެކުއްޖަކު އުރާލުމަށް އެދޭ ފަދަ ސަބަބުތަކެކެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކުއްޖާއަށް އަންނަ އެސްފީނ...

09/25/2017

ކުރިން އެނގުނު ނަމަ!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

"ބުނެފީމެއްނު ނުދެވޭނޭ! ދެން މައިތިރިވާން ވެއްޖެއްނު!" އަހަރެންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިގެން ދިޔައެވެ. " ހޫން! ދެން އެރޯންވީ! މަ ހިތަށް އަރާ މީ އަހަރެން ކިހިނެއް ބޮޑުކޮށްގެން އުޅޭ ގޮތެއްހެން" ޝެރީ...

09/25/2017

ޗައިނާ މީހުން ޒަމާނުއްސުރެ ރީތި ހަންގަނޑަކަށް ބޭނުންކުރި އެއްޗެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޗައިނާ މީހުންގެ ކެއުމަކީ ހަނޑުލާއި ނުލައި ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކެއުމެކެވެ. ދުނިޔެ ތަރައްގީވެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ އާދަކާދަ އެ ޤައުމަށް އައުމުގެ ކުރިން ބަތަކީ އެމީހުންގެ ހެނދުނުގެ ކާނާއެވެ. ދުވާލާއި ރޭގަނޑު...

09/24/2017

މިއީ ކެންސަސް ސިޓީ ލައިބްރަރީގެ ޖަރާޖުގެ ބޭރު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފޮތް ކިއަން ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މިއީ ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. ކެންސަސް ސިޓީގެ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ގަރާޖުގެ ބޭރު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ފޮތްތަކެއްގެ ބަނޑޭރީގެ އަރިމަތިތައް ސިފަވާ ގޮތަށެވެ. ކެންސަސް ...

09/24/2017

ބޮސް ( އެކާޅީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

" ނާޒް މިހާރު ސްޕައިވެސް ކުރަން ފެށީތަ؟..ކިހިނެއް ތިހުރިހާކަމެއް އެނގެނީ؟" ނާއިކް ހީލާފައި އަހާލީ ނާޒްއަށް އެހުރިހާކަމެއް އެނގުނުގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށެވެ. " ތިއީ މުހިއްމު ސުވާލެއްނޫން....މުހިއްމ...

09/24/2017

މިއީ މިއަދުގެ މުޖުތަމައުތަކުން ފެންނަ އަނބިންގެ ވައްތަރުތަކެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އާއިލާތަކުގައި އަނބިންގެ ދައުރަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެކެވެ. ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އެކަނބަލުންގެ މަސައްކަތް ބޮޑުވެފައި އެމީހުންގެ ކެތްތެރިކަމާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެއަ...

09/23/2017

ތިބާގެ ކާބަފައިންގެ އަސްލު ޑީ.އެން.އޭ ޓެސްޓަކުން ހޯދިދާނެ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ އާއިލާގެ އަސްލު އެނގެން ބޭނުންވާނެ މީހެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ތަފާތު ޤައުމުތަކުން މީހުން ވަޒަންވެރިގެން އުފެދިފައިވާ އާބާދީއެއް އޮންނަ ޤައުމެކެވެ. ނަމަވެސް މީހުން އައިސްފައި ...

09/23/2017

ކަންކަމާ މެދު މާބޮޑަށް ވިސްނުމަކީ ގޯހެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ވިސްނުމުގެ ނިޢުމަތަކީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ނަމެވެސް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހައްދުން ފަހަނަ އަޅައި ދިއުމަކީ އޭގެން ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ނިކުންނާނެ ކަމެކެވެ. ހަމ...

09/22/2017

މަންޝާ 1 (ބަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"މަން.. އަހަރެން އެބަ އަންނަން ފެންވަރައިގެން އަހަރެން ގައިންދުވަނީ މަސްވަސް...." އަޒީމްގެ ދުލުގައި ތަޅެއް ލެވުނު ކަހަލައެވެ. މަންޝާ ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް އަޒީމްގެ ތުންފަތުގައި އަނގަ ޖެހުމަށްފަހު އޭނާގެ...

09/21/2017

މަންޝާ 2 (ސަތާރަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ހަ**ކުޑަ ލަ*ކުޑަ... ކަލޭ ކީއްކުރަން މިތާ ތިހުރީ... މާ މޮޅު މީހަކަށް ވެގެން އެބައުޅެއްޔެއްނު... ކަލޭގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނަން.. މީ ކަލޭމެންނާ ބެހޭވެސް ކަމެއް ނޫނެއްނު.. ބަލަ މީ މަގޭ ޕާސަނަލް ކަންކަމޭ....

09/21/2017

ބޮސް ( ސާޅީސް ވަނަބައި )

ޝައިން

" ޕްލީޒް...އާއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ ބުނެބަލަ! ލޯބިވޭތަ؟..ނޫނީ ގަޔާވޭތަ؟..." ނާއިކް އެސުވާލު ތަކުރާރުކޮށް އަހަންފެށުމުން އާނާއަށް ކެތްކުރަން އުނދަގޫވިއެވެ. " ސަރ... ތިގޮތަށް އުޅުނީމަ...މާޔާ ދެރަވާނެ......

09/20/2017

ޓްރެންޑިން