Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ގޭގައި ހަނޑޫ ފޭސް ފެކް ހަދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި 1/2 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1/4 މުގުރި ގޮށް ރީދޫ 1 ޕެކެޓް ގްރީން ޓީ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ހަނޑޫކޮޅު ރަނގަޅަށް ފޯކޮށްލުމަށް ފަހު ދޮވެލާށެވެ. ދެން ކުޑަ ތެއްޔަކަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު ބޮކި...

09/19/2017

މަންޝާ 2 (ސޯޅަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ފަސްއެނބުރި ނައުރީނާ ދިމާއަށް އަޒީމް ބަލާލީ ދެބުމަގޮށް ޖަހާލަމުންނެވެ. އަޒީމް ކައިރީ މަޑުކުރާށޭ ބުނެލުމަށްފަހު ނައުރީން ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެގެން ގޮސް މަންޝާ ކައިރީ އިށީނެވެ. އޭރުވެސް މަންޝާގެ ރުއިމަ...

09/18/2017

ބޮސް ( ނަވަތިރީސް ވަނަބައި )

ޝައިން

އެދުވަހަށްފަހު ގަމުގައި ހޭދަވި ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްވެސް އައިކް ހޭދަކުރަނީ އާނާއާއެކުގައެވެ. އެންމެން އެކީ ސައިޓަށް ދިޔަނަމަވެސް އައިކް ހުންނަނީ އާނާގެ ގާތުގައެވެ. ހަވީރުގަޑީގައި ކާރު...

09/18/2017

ބޮޑާ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ ސިފަތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ހިތްތިރިކަމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ ރީތި ސިފައެކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ބޮޑާކަމަަކީ މީހުން ނުރުހޭ ގޯސް ސިފައެކެވެ. ބޮޑާކަމަކީ މީހާގެ މުޅިދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލާފާނެކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަފަހަރަށް ބޮ...

09/18/2017

ގޭގައި އިސްބަގުލް ހައްދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބައެއް ވައްތަރުގެ އިސްބަގުލު ގަހަކީ ރާއްޖޭގައި ފަސޭހައިން ހެއްދޭ އެއްޗެކެވެ. ގަސް އިންދާ ޕޮޓެއް ނުވަތަ ފުޅިބުރިއަކަށް ކަޅުވެލި އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ވެލިގަނޑު 2 ސެންޓިމީޓަރަށް ކޮނެލުމަށްފަހު އިސްބަގ...

09/18/2017

ބޮސް ( އަށުތިރީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

ފެންވަރައިގެން އައިސް ރަޖާގަނޑު ދަށަށް ވަދެ އޮތް މާޔާގެ ވިސްނުމުގައިވަނީ އައިކްއެވެ. އައިކްއާއެކު މިރޭ ހޭދަކުރެވުނު ވަގުތުކޮޅުގެ ހަނދާންތައް އިރުއިރުކޮޅުން އޭނާގެ ހިތަށް ސިފަވަނީއެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅ...

09/12/2017

ކޯލާއަށް އެރަހަ ދެނީ ކޯއްޗަކުން؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޯލާއަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް މަޤުބޫލް ބުއިމެކެވެ. ތަފާތު ބުރޭންޑުތަކުގެ ކޯލާ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކިކަަންކޮޅުތަކުގައި އުފައްދައެވެ. ނަމަވެސް ކޯލާއަށް ރަހަ ގެނެސްދެނީ ކޮންއެއްޗަކުންކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ...

09/11/2017

މަންޝާ 1 (އެކާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މިގަޑީގަ ދެން އަންނާނީވެސް ކާކުބާވައޭ މަންޝާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ދޮރު ހުޅުވަން ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު ސޯފާ ކައިރީ ހުރި ހަދިޔާ ކޮތަޅު މަންޝާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އެއީ ޒުހާއަށް ހަވާލުކުރި ހަދިޔާ ...

09/11/2017

މަންޝާ 2 (ފަނަރަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"މަ އޭރުވެސް ބުނިން އެ ފޮތްތައް ހާވާނެކަމެއް ނެތޭ... ސިހުރު ފޮތްބޮނޑި ހާވައިގެން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނޭ.. އަޒީމަކީވެސް މަބުންޏަކަސް ބުނާގޮތެއް ހަދާ މީހެއް ނޫން... އަޅެ އަޒީމަށް ގުޅާބަލަ.. މަންޝ...

09/10/2017

ލޯ ތޮޅުމަށް މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ފަސް ސަބަބަކީ މިއެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޤަބޫލުކުރުންތަކެއް ވެއެވެ. ވަކިގޮތަކަށް ލޯ ތޮޅުމުން މުސްތަޤުބަލުގައި އެމީހަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ކަމެއް ދިމާވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މިހުން ތިބެއެވެ. މިއީ އެފަދަ ކަމެކެވެ.  ...

09/09/2017

ބޮސް ( ސަތުތިރީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

" އެއްކަލަ ކެވިންގެ އުފަންދުވަހު ޑެކޮރޭޝަން ވަރަށްސަޅިދޯ....އެގޮތަށް ހަދަމާ...." ކުއްލިއަކަށް އައިކް ކަމެއް ހަނދާންވެގެން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު މާޔާއަށް އައިކްއާ ދިމާ ބަލާލެވުނެވެ. އެރެއަކީ އެދެމީހު...

09/09/2017

ފިރިހެނުންނަށް ދަރިން ނުލިބުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންތައްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދަރިން ލިބުން ލަސްވިކަމުގައި ބެލެވެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދެމަފިރިން އެކީގައި އުޅެ ދޭތެރެދުރުކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމަކާއި ނުލައި އެއްއަހަރުވަންދެން ޤަވާއިދުން ރޭކުރުމާއި އެކުވެސް އަނބިމ...

09/06/2017

ބޯހާސްކަން ފިލުވާލަން ކުރެވިދާން ކަންކަން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތަކީވެސް ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތަހަންމަލް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަކީ އަނެކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، އެކަކު...

09/05/2017

ބޮސް (ސަތިރީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

އަނެއް ދުވަހުގެ އިރު ފެޅުން ތޮޅިލީ ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވާފަދަ ރީތި ދުވަހަކައިގެން  ދުނިޔެ މަރުޙަބާ ކިޔަމުންނެވެ. ނާއިކް ފުރޮޅިލަމުން ލޯހުޅުވާލިއިރު، ގާތުގައި އަހުސަން ނިދާފައި އޮތްތަން ފެނުމު...

09/05/2017

މަންޝާ 1 (ސާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ކަޅި ޖަހާނުލާ މީރާ ހުރީ އެ ފެންނަ މަޚްލޫގާ ދިމާއަށް ބަލާށެވެ. ދެން ފެނުނީ އެ އަަންހެން ކުއްޖާގެ ކުދި ބުޅި އިސްތަށިތައް ފޯލި ފޯއްޔަށް ވައިގެތެރޭ ވިހުރެން ފެށިތަނެވެ. އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑެކޭ ބޯވަ ފައި...

09/04/2017

ޓްރެންޑިން