Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

މަންޝާ 1 (އޮނަސާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މަންޝާގެ ކަނދުރާގައި ބޮސްދެމުން އެދެމެދުގައިވީ ގުޅުން ފެށުނު ހިސާބު ކިޔައިދޭން ފެއްޓިއެވެ. "ހަސަނުބެއަށް ކޮންކަހަލަ ސަޕްރައިޒެއް ތި ދިނީ... މީ ހާދަ ބޭނުންވި ދުވަހެކޭ.. މަންޝާ ހަސަންބެ ދެކެ ލޯބިވާނެ...

09/03/2017

ކަޅުދިރި އަކީ ފައިދާއިން ފުރިގެންވާ ފަރުވާއެއް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އަބޫޙުރައިރާ رضي الله عنها ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން މި ކަޅު އޮށް (ކަޅުދިރި) ބޭނުންކުރާހުށިކަމެވެ. އެހެނީ ހަމ...

09/03/2017

މަންޝާ 2 (ސާދަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ވަރަށް ލޯބި... ތޭންކްސް..." މަންޝާއަށް އެ ހަދިޔާ ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އެވަގުތު އެމީހުން ތިބި ގަސްދަށަށް ދިމަދިމާލުން އަލިފާން ކޮކާތައް ފާޅުވިއެވެ. ފުލުތެރޭގައި ހުރި މަލާއި ރަންކުލައިގެ ކުނޑިތައް ރ...

09/03/2017

މަންޝާ 1 (އަށުތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ނިތްކުރިމަތިން އޮއްދާ ހިއްލަމުން ދިޔައެވެ. ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ބާރަށް ނުރޯން ދެތުންފަތް ފިއްތާލަމުން ތިރީތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލެވުނެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން ބަންގި ގޮވ...

09/02/2017

މަންޝާ 1 (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ހަތަރުވަނަ ބުރި ސިޑީގެ ފާރުގައި ހުރި ސްވިޗް ޖައްސާލިއިރު މީރާއަށް މައި ނޭވާ ލެވެނީއެވެ. ނަމަވެސް މީރާ މަޑުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ސިޑިން މައްޗަށް އަރަން ހިނގައިގަތެވެ. ދެ ހަރުފަތެއް މައްޗަށް އެ...

08/30/2017

މަންޝާ 1 (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"އަފޫ...." ކުރަކިވެފައިވާ އަޑަކުން މުނީރާ އޭނަގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިއަށް ގޮވާލިއެވެ.      އަފްނާނުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ދެންވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ މުނީރާއެވެ. "އަފޫ...

08/14/2017

ބޮސް (ފަންސަތިރީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

ނާއިކް ތިރިއަށް ފައިބައި ގަރާޖަށްވަދެ ކާރުނެރުމާއެކުހެން ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހެން ފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން ދެޚިޔާލެއްގައި ހުރެފައިވެސް އޭނާ ބޭނުންވީ ބޭރަށްދާށެވެ. އައިކް އެދަނީ އާނާގެ ގާތަށްކަން އެނގޭ...

08/13/2017

އެދެވުނު ތަދު - (8 ވަނަ ބައި)

ޞޮފާ (ފަތިސްތަރި ޞޮފާ)

  "ސޯފީ....އާދެބަލަ މިތަނަށް. " ހިތްހެޔޮ ކަމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު ހިނިތުންވުމަކާއެކު ރީމާއާއި ދިމާލަށް ޝާން އަތްދިއްކުރިއެވެ. ރީމާ ހެއްޔެވެ. ހަމަ ބަލަހައްޓައިގެން އިނީއެވެ. ހައިރާންވެ އަންތަ...

08/13/2017

މާތް ﷲ ގެ 99 އިސްމަފުޅު.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ތިރީގައި މިވަނީ މާތް ﷲ ގެ ރިވެތި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އޮނަސައްތަ އިސްމުފުޅާއި އޭގެ މާނައެވެ.   1. الرَّحْمَنُ ރަޙުމަތާއި ނިޢުމަތުން އަޅުތަކުންނަށް އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެ 2. الرَّحِيمِ ޚާއްޞަ ގޮ...

08/13/2017

40 ވައްތަރުގެ މޭވާ އެއްގަހަކުން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  މޭވާއަކީ ބަލާލެމަށް ހިތްގައިމު އަގަޔަށް މީރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާއެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގޯތީގައި ޖާގަ އޮތްވަރުން މޭވާ ގަސް ހައްދައެވެ. ނަމަވެސް އެއްގަހުން 40 ވައްތަރުގެ މޭވާ ލިބެޔޭ ބު...

08/13/2017

މަންޝާ 1 (ފަންސަތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ބަދިގެއަށް މުނީރާ ވަތް އިރު މުޅިމީހާ ރުޅިގަދަވެގެން ތުރުތުރު އަޅަނީއެވެ. ކާމޭޒު މަތީ އޮތް މަސްކަނޑާ ބޮޑުވަޅި ނަގާ އަތަށް ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމަށްފަހު ބަދިގެއިން ބޭރަށް ނުކުތީ ލައިގެން ހުރި ހައުސްކޯޓު އެ...

08/13/2017

މަންޝާ 1 (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ފަހަކަށް އައިސް އަފްނާނު ކުރުހެދުން ލައިގެން ބޭރަށް ދާން ފެށުމުން ހަސަނު އެކަމާ ނުރުހުނެވެ. އެހެން ފިރިހެނުންގެ ލޯތަކަށް އަފްނާނުގެ ރީތިކަން ފޮރުވަން ބޭނުންވިވަރުން މުނީރާ ކައިރީ ބުނެގެން އަފްނާނު ...

08/12/2017

މަންޝާ 2 (ތޭރަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ލަތީފާ ދިއްކޮށްގެން ހުރި ފެންތަށީގައި ހިފަމުން ޟިރާރުގެ އިނގިލިތަކުން ލަތީފާގެ އަތުގައި މަޑުމަޑުން ބީހިލީ ނުލަފާ ޒާތަކަށް ހިނިއައިސްފައި ހުރެއެވެ. ޟިރާރުގެ މޫނަށް ބަލަންހުރެ ލަތީފާ އަތް ދަމައިގަތުމ...

08/12/2017

އެދެވުނު ތަދު - (7 ވަނަ ބައި)

ޞޮފާ (ފަތިސްތަރި ޞޮފާ)

އެދުވަހުގެ ހަވީރު އަންނަން ލުވެއިޒާ އެއްބަސްވުމުން ރީމާ ފޯން ބާއްވައިފިއެވެ. ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ބޮޑު އުއްމީދެއް ލިބުނު ނަމަވެސް މި ކުރެވުނު ކަންތަކުން ކަންބޮޑުވެގެން ދަތް އެޅުނީ ނިޔަފަތީގައެވެ. ނި...

08/12/2017

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

  ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް އިންސާނުން ވޭތުކުރަމުން ދާއިރު، ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާ...

08/12/2017

ޓްރެންޑިން