Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ގޭގައި ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް ހަދާނެގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޗޮކްލެޓް އައިސް ކްރީމަކީ ގިނަބަޔެއް ގަޔާވާ ހިތަށް ފިނިކަމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. މިހާރު ބޭނުންވާ އައިސް ކްރީމަ ގަންނަން މާ ގިނަ ފިހާރަތަކަށް ހިނގަން ނުޖެހި ގޭގައި ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެ...

08/12/2017

ބޮސް (ސައުރަތިރީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

މައްޗަށް ގޮސް ގޮސްހުރި ލިފްޓް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުމުން މާޔާ އިސްއުފުލާ ބަލާލިއިރު، އައިކްހުރީ އޭނާއާދިމާ ބަލާށެވެ.  އެއީ އައިކްގެ ކަމެއްކަން އެވަގުތު އޭނާއަށް އެނގުނެވެ. މާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ދުރުބަލ...

08/11/2017

މޫދު ފެންނުން ލޮނު ރަހަލަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފެނަކީ  މާތް ﷲ މިދުނިޔޭގައި ލައްވަވާފައިވާ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ނިޢްމަތެކެވެ. ފެނަކީ އެއާއިނުލާ ދިރިނުއުޅެވޭފަދަ އަގު ބޮޑު ޖަވާހިރެކެވެ. މި ދުނިޔޭގެ 71 ޕަސެންޓަކީ ފެނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން 9...

08/11/2017

މަންޝާ 1 (ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މަންޝާގެ އަތްތިލައިން އުޅަނބޮއްޓާ ހަމައަށް ނަޒަރު ހިންގާލީ އަތުގެ ލޭ ނާރުތައް ފުއްޕާލުމުންނެވެ. އެ ނާރުތަކުގެ ތެރެއިން ހަލުވިމިނެއްގައި ނޫކުލައިގެ އަލި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ފަނިތަކެއް ހެން ބަނޑި ބ...

08/11/2017

މާތް ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމަށް ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް ހެކިދޭ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވައިފައި އާޔަތެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. " އުޑުގެ ޖައްވުގައި ކިޔަމަންކުރައްވާފައިވާ ދޫނި ތައް، އެއުރެން ނުދެކެނީ ހެއްޔެވެ؟ އެތަކެތި (އުދުހޭ ގޮތުގައި ) ﷲ މެނުވީ ނުހިފަހައްޓަވައެވެ. އ...

08/10/2017

ޡަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދި ގިނައިން ޛިކުރުކުރުން.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

أذكار އަކީ ذكرގެ جمعއެވެ. ذكرގެ لغوي މާނައަކީ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހަނދާން ކުރުމެވެ. އަދި شرعي إصطلاحގައިذكرގެ މާނައަކީ މާތް ﷲގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމެވެ. ذكر ކުރުން ވަނީ ތިން ގޮތަކުންނެވެ. އެއީ ހި...

08/10/2017

މަންޝާ 2 (ބާރަވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ކިހިނެއްވީ؟... ހިނގާ ދާން..." ޝާޔާގެ އަތުގައި ހިފަމުން މަންޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ ގަސްތަކާ ދިމާއަށް ބަލަމުންނެވެ. މަޑުމަޑުން ޝާޔާގެ ކަނާއަތް އުފުލާލަމުން ގަސްތަކާ ދިމާއަށް އިޝާރަތްކުރިއެވެ. އެދިމާއަށް ބ...

08/09/2017

ރީތިވާން ހެދި ސާޖަރީވީ އޭނާ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ވުމުގެ އަސްލަށް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޒުވާންކަމާއި ރީތިކަމަކީ މުޅި އުމުރަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަކީ ޒުވާންކަމުގައި ދެމިހުރުމަށްޓަކައި މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރާ މީހުންނެވެ. 47 އަހަރުގެ ޑޯން ނައިޓަކީ މީގެ ތެރެ...

08/09/2017

މަންޝާ 1 (ބައްތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

ޒިބާން އައިސް މަންޝާ ގާތަށް ހުއްޓުމުން މަންޝާ ގާތްވެލިއެވެ. އޭރުވެސް މަންޝާ ހުރީ އެމާހައުލަށް ބަލާށެވެ. އެވަގުތު ޒިބާން މަންޝާ އުރާލިއެވެ. ޒިބާންގެ ކަރުގައި މަންޝާ އަތް އަޅުވާލިއެވެ. ޒިބާނާ ދިމާލަށ...

08/09/2017

ބޮސް (ތެއްތިރީސް ވަނަބައި)

ޝައިން

 ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔަ ވަގުތު މާޔާގެ ދެލޯބޮޑުވެގެން ދިޔައިރު، އައިކްއަށްވެސް އެސްފިޔަ ޖަހާލަންވެސް ހަނދާންނެތިފައި ހުރެވުނެވެ. ހައިރާންވެގެން އެކަކު އަނެކެއްގެ މޫނަށް ބަލަމުން ދިޔައ...

08/09/2017

މަންޝާ 1 (އެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

އެމީހުން ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް މަންޝާ އެ ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުރީއެވެ. އެމީހުން ދިޔަތާ އިރުކޮޅެއް ވީ ފަހުން ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މަންޝާގެ އަތަށް ބަލާލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ސަތޭކަ ރު...

08/09/2017

ގޭގައި އެވަކާޑޯ ތެޔޮ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އެވަކާޑޯ އަކީ މިފަހަކަށް އައިސް ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މޭވާއެކެވެ. އެވަކާޑޯއިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާތައް އެހާމެ ގިނައެވެ. އެވަކާޑޯގައި ސިއްހަތައް ފައިދާހުރި ތެޔޮ އެކުލެވިގެން...

08/08/2017

ވިލު ނޫ ރެސްޓޯރަންޓު - ތައިމް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މިއީ މާލޭގައި ހުންނަ ތައިމް ރެސްޓޯރަންޓަށް ކުރި ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތެވެ. މާލޭގައި ނަން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. ކުޑަ ޖާގައެއްގައި ހަދާފައިވާއިރު، ހިތްގަ...

08/08/2017

މަންޝާ 1 (ތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މަންޝާ ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ދޮރުގެ ތަޅު އަނބުރާލުމަށްފަހު ދޮރުގައި ފައިންޖަހާ ހަސަނު ލައްޕާލިއެވެ. ވާރެއާ ތެމިފޯވެގެން ހަސަނު ހުރުމުން އޭނާގެ ގައިން ފައިބަމުން ދިޔަ ފެންތަކުން ތަރުފާލުގަނޑު ...

08/08/2017

ކާށި ތެލުން ރީތިވުމަށް ކުރެވިދާނެ 8 ބޭނުމެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިސްތަށިގަނޑު ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ކާށިތެލަކީ އިސްތަށިގަނޑުތެރެއަށް ފަސޭހައިން ވަދެގެންދާ ތެލެކެވެ. ކާށިތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ރޭގަނޑު ބޯ މަސާޖްކޮށްލުމަށްފަހު ހެނދުނު ފެންވަރާ ގަޑީގައި ދޮވެލާށެވެ. އިސ...

08/07/2017

ޓްރެންޑިން