Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޑިސްލެކްސިއާއަށް ހޭލުންތެރިވާށެވެ.

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ތިމާގެ ދަރިފުޅު މޮޅުކުއްޖަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެވެސް އުންމީދެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ދަރިން ކިބައިން ބޭނުންވާ ކަންތައް ފު...

10/26/2017

ކޮރެއާގެ މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައިދިން މުހިއްމު ފިލާވަޅު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖައް ކަމަށްވާ ޔެ ބިންއަށް ނުދަންނަ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން އޭނާގެ މަންމަ ދަސްކޮށްދިން ފިލާވަޅަށް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމެއް ލިބިފައެވެ. މިކުއްޖާގެ ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯވަނީ 20 މިލިއަ...

10/10/2017

ރިވެތި އަދަބުތައް ދަސްކޮަށްދިނުމުގައި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް މައިންބަފައިން ވާންޖެހޭ

އަބްދުލްޙަމީދު އަބްދުއްރަޙީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަކީ ވަރަށް ރީތި އަދަބުތަކެއް އަށަގަނެފައިވާ ބަޔަކަށް ވާން އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެއެވެ. އެކުދިންނަކީ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަދަބު އިހްތިރާމް ކުރަން އެނގެ ކުދިބަޔަކަށ...

10/09/2017

މަޔަކަށް ވެވޭ ހިނދު އެ ލިބޭ އުފާ އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދަރިއަކު އުފަންކުރުމަކީ އުނދަގޫ އަދި ވޭންހުރިކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އަންހެނަކަށް އޭނާ އެދަރިފުޅު އުފަންކުރުމަށްފަހު ހަޔާތަށް އެ ދަރިއަކަށްޓަކައި ދެން އަންނަ ދުވަސްތަކަކީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ތަސައްވ...

10/08/2017

ޕްރިންސް ވިލައަމް އަދި ކޭޓް މިޑިލްޓަންގެ ދެމަފިރިން ދަރިންނަށް މަނާކުރާ އެއްޗެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޝާހީ އާއިލާގެ ޚަބަރުތަކާއި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަބަރުތައް އެނގުމަކީ ގިނަބަޔަކު ކުރަން ބޭނުންވާކަމެވެ. ރަސްދަރިކަލަކާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ލިބިފައިވާ ދެކުދިންނަށް ނުލިބި އޮންނާނީ ކޮންއެއްޗެއް...

10/08/2017

ކުއްޖާއަށް އިލްމު ދަސްކޮށްދިނުމުގައި އެހެން ކުދިންނާއި ތަފާތުކުރުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކުދިންނަކީ ބެލެނެވެރިންނަށްވުރެ ޅަ ސިކުނޑިތަކުގެ ވެރި ބައެކެވެ. ކަންކަން ހޯދައި ބެލުމުގައި ތަފާތުވެސް ބައެކެވެ. މިގޮތުން އިލްމު އުނގެނުމުގައި ކުދިން ދަސްކުރާ ހުނަރު އެހެންކުދިންނާއި އަޅައި ބަލާއިރު...

09/29/2017

ކުއްޖާ ބޮޑާ ހާކާ ހިނދު މައިންނަށް ހެދޭ ގޯސް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކުއްޖާ ފިތުރަތުގެ ސާފުކަންމަތީގައި އުފަންވުމަށްފަހު ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވެގެން އަންނަނީ ތަފާތު މަރުހަލާތަކެއް ކަޑައްތުކުރަމުންނެވެ. އެތައް ރުއިމަކުންނާއި އެތައް ސަކަރާތަކާއި ރުޅި އަޢި މަޖަލާއި އެދޭ ކަން...

09/26/2017

ރަނގަޅު ބައްޕައަކަށް ވެވޭނީ މިކަންތައްތައް ކޮށްގެންނެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މިއަދުގެ ތަހުޒީބު ވަމުންއަންނަ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދަރިންތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މަންމައިން ކުރާ މަސައްކަތަށްވުރެ ބައްޕައިން ކުރާ މަސައްކަތް ކުޑައެވެ. ގިނަ ފިރިހެނުން ޤަބޫލުކުރާ ހަޤީޤަތަކީ އަންހެނުނ...

09/24/2017

ގިނައިރު ޓެކްސްޓް ކުރަން ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިޒަމާނަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އިނގިލިތަކުގެ ކުރިން ކުރެވޭ ޒަމާނެކެވެ. ކުރިން ރައްޓެހިން އެކަކު އަނެކަކާއި އެކު ކުޅެ އުޅުނު ގޮތް ބަދަލު ވެއްޖެވެ. ރައްޓެހިން އެކަކު އަނެކަކާއި ވާހަކަ ދައްކަ...

09/19/2017

ކުޑަދަރިފުޅަށް ގާތުންދޭ ކިރަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ﷲ ދުނިޔެ އާބާދުކުރުމަށްޓަކައި ދަރިން އަމާނާތުގެ ގޮތުގއި ހަވާލުކުރައްވައި އެކުދިންނަށް ރައްކަތެރިވުމަށްޓަކައި އަންގަވަފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ކިރުލައްވ...

09/19/2017

ކުދިންނަށް ކުޅިވަރު މުހިއްމު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކުޅިވަރު ކުޅުމަކީ ކުޑަކުދިން ވަރަށް ކުރާ ހިތްވާ ކަމެކެވެ. އަހަރުތެކެއް ކުރިއަށް ވިސްނާލާއިރު ކުޑަކުދިން ކުޅެ އުޅުނީ ގުދުރަތީ މާހައުލުތަކުގައި މިނވަންކަމާއެކުއެވެ. މިހާރުހެން އަބަދު ކައިރީގައި މައިނ...

09/07/2017

ޅަ ޢުމުރުގެ ކުށްވެރިން ބިނާ ކުރީ އަހަރެމެންގެ އަތުން ނޫންބާ؟

ޞޮފާ (ފަތިސްތަރި ޞޮފާ)

ދިވެހި މި މުޖްތަމަޢުގައި މީގެ ކުރިން ދެކެމުން އައި ގޮތުގައި ފިރިހެން ކުދިންނަކީ ފަންސަވީސްއަހަރުވަންދެންވެސް ޅަ ކުދިންނެވެ. ޒުވާން ކުދިންނެވެ. ޢާއިލާގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ލިބިގެން ތިބޭ ކުދިންނެވެ. އ...

08/13/2017

ކުޑަ ކުދިންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި މި 4 ޖުމްލަ ބޭނުން ނުކުރާށެވެ.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ކުދިންނަކީ ދުނިޔެއަށް ފިތުރަތުގެ ތޯޚިރު ކަންމަތީގައި އުފަންވާ ބައެކެވެ. އެކުދިން ބޮޑުވެގެން އަންނަނީ އެކުދިންނަށް މައިންބަފައިން ނާއި، މުޖްތަމައުގެ ފަރާތުން ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތާއި ދައްކުވައިދޭ ނަމޫނާއ...

08/11/2017

ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ ކުރިން އެކުދިންގެ މިޒާޖު ދަސްކުރޭ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ދަރިންނަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ދެއްވާފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފައެއްވެސް ބޭނުންވާނީ އެމީހުންގެ ދަރިންނަކީ ބަސްއަހާ ކިޔަމަންތެރި އަދި ކާމިޔާބު ދަރިންނަށް ވުމަށެވެ. ނަމަ...

08/09/2017

މައިންބަފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ދެމިތިބުމުގެ މުޙިއްމުކަން

އަބްދުލްޙަމީދު އަބްދުއްރަޙީމް

ދަރިއަކަށް މައިމީހާ ބަލިވެ އިންނަކަން އެނގޭ ހިސާބުން ދެމަފިރިން ވެސް އެކުއްޖާފުޅު ދުނިޔެއަށް އުފަންވާނެ ވަގުތަކަށް އިންތިޒާރުކުރަން ފަށައެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ބަލިވެ އިނދެ ވިހެއުމާއި ދެތެރޭ މައިމީހާ...

07/03/2017

ޓްރެންޑިން