Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ކިބައިން ފެންނަ މިފަދަ އަލާމާތްތަކަށް ސަމާލުވޭ!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

މާ ގަދައަށް ހުންއައުން ތިން މަސް ނުވާ ކުއްޖެއްގެ ފިނިހޫނުމިން 100.4 ފެރެންހައިޓަށް ވުރެ މައްޗަށް، ތިން މަހާ ހަމަހާ ދޭތެރޭ ކުއްޖެއްގެ ހުން 101 ފެރެންހައިޓަށް ވުރެ މައްޗަށް، އަދި ހަމަހާ ދެ އަހަރާ ދޭ...

07/01/2017

ދަރިންތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ވިސްނާލަންވީ ކަންތައްތައް..

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ގިނަފަހަރު އަހަރެމެންނަށް އަޑުއިވޭ ގޮތުގައި ދަރިން ވިޔާނުދާ ނުވަތަ ރަނގަޅުނޫން ގޮތަކަށް އުޅެނީ މައިންބަފައިން އެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްފައިވާ ގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ބ...

06/25/2017

އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުންނަށް ވިސްނުން ތޫނު ކުދިން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

 ލަންޑަންގެ ނިއު ކިންގްސް ކޮލެޖްގެ ދިރާސާއެއް ދައްކާ ގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުންނަށް ވިސްނުންތޫނު ކުދިން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އަދި މި ކުދިންނަކީ އެކުދިން ގަޔާވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ކެރިގެނ...

06/24/2017

ކުޑަދަރިފުޅު އުރައިގެން ގެންގުޅުމަކީ ސިކުނޑީގެ ހެދިބޮޑުވުން ރަނގަޅުކޮށްދޭ ކަމެއް!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އަލަށް ވިހައިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް މާގިނައިން އުރާނަމަ އެކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް އަސަރުކުރާނެއޭ މީހުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާ ދިރާސާއެއް ދައްކާ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖާ ގިނައިން އުރަ...

06/23/2017

ދަރިފުޅު ތިބާއާ ދުރުވާކަން އިހުސާސް ކުރެވޭތަ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ކުދިން ބޮޑެތިވާ ވަރަކަށް އަމިއްލައަށް ކަންކަން ދަސްކޮށް ދުނިޔޭގެ ކަންކަން އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޝައުގުވެރިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާއަށް އަބަދުވެސް މައިންބަފައިން އެކުއްޖާއަށްޓަކައި ތިބިކ...

06/20/2017

އަންހެން ދަރިފުޅުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު އިތުރު ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު އޭގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާށެވެ. އަންހެން ކުދިން އެކުދިންގެ ހަށިގަނޑާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތަށް މަންމައިންގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރެއެވެ. މަންމަ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު މާ ފަލަ، ހިކި، ނުވަތަ ކަޅ...

06/20/2017

ކުޑަކުދިން އެހެން މީހުންނާ ދޭތެރޭ އަޅާ ނުލަނީ ކީއްވެކަން ސައިންސްގެ އަލީގައި

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ދެ އަހަރާއި ތިން އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ގެންގުޅޭއިރު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެކުދިން އެހެން މީހުންނާ މެދު އަޅާނުލާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިހާރު މިވަނީ ސައިންސްގެ އަލީގައި މިކަމުގެ ސަބަބު ދެނެގެންފައ...

06/19/2017

ކުޑަ ދަރިފުޅު މަސާޖު ކޮށްދިނުމުން ލިބޭ ފައިދާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން ކުޑަ ދަރިފުޅު މަސާޖުކޮށްދިނުމަކީ އެތަކެއް ފައިދާއެއް އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ މަންމަގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ....

06/18/2017

ދަރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ކުޅެން އުޅުމުގައާއި އެހެނިހެން ވަގުތުގައި ދަރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުމަކީ ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން އުޅުމުގައި ބޯހާސްވެ ގިނަ ފަހަރަށް މައިންބަފައިންނަށް މައް...

06/17/2017

'ފައިން މޮޓޯ ސްކިލްސް': ކޮންމެހެން ތަރައްޤީ ކުރުވަން ޖެހޭ ހުނަރުތަކެއް!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

'ފައިން މޮޓޯ ސްކިލްސް' އަކީ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ އަތާއި އިނގިލިތަކުގެ ކުޑަ މަސްތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުނަރެވެ. އެއީ މިސާލަކަށް ހެދުމުގެ ގޮށް އެޅުވުން، އެއްޗެހި ހުޅުވާ ހެދުން، އަދި ފަންސުރު އަދި...

06/16/2017

ތުއްތު ދަރިފުޅު 1 މިނެޓް ތެރޭ ނިންދެވޭނެ ގޮތެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިންދެވުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ދަންވަރު ގަޑީގައި ނިންދެވުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޖާދޫ އެއް ފަދައިން އެއް މިނެޓުން ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިންދަވާލާނެ ...

05/26/2017

ލޯބިވާ މަންމައެއް ނަސޭހަތްދޭނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ލޯބިވާ މަންމައަކު ބުނާ އެއްޗެހި އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ވާނެއެވެ. މިއީ ޤަބޫލުކުރެވުނަސް ނުކުރެވުނަސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޤަބޫލުކުރާނެ ހަޤީގަތެކެވެ. މިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ މައިގަ...

05/19/2017

ދަރިންނަށް ކުޑައިރުގައި ފޯނު ދިނުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޒަމާން ބަދަލުވެ ތަރައްޤީވެއްޖެއެވެ. ޒުވާން ކުދިންގެ އުޅުމަށް އެތައް ބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ގިނަ ޒުވާން ކުދިންގެ އުޅުން މިދަނީ ބައްޓަންވަމުންނެވެ. ވީއ...

05/12/2017

ދަރިފުޅުގެ ބައިވެރިޔާ ވާން ޖެހޭނީ މައިންބަފައިން ހިތްހަމަޖެހޭ މީހަކަށްތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދަރިއަކު ބެލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދަރިފުޅު ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، އެކުއްޖާއަށް އަޅާލާ ކިޔަވައިދީ ހެދުމަކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ދަރިއަކު ބެލުމުގެ ޒިއްމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަ...

05/08/2017

ދަރިންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަންތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހަފްތާއެއް ނިމިގެން ދާއިރު މައިންބަފައިން ވެސް އަދި ދަރިން ވެސް ގޭގައި މަޑުކޮއްލަން ލިބޭނީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކަން ކަށަވަރެވެ. ސްކޫލާއި، ޓިއުޝަނާއި ޤުރުއާން ކުލާހުގައި ދަރިން އުޅޭއިރުގައި މައިންބަފަ...

05/07/2017

ޓްރެންޑިން