Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ރޭގަނޑު އަރާމު ނިންޖެއް ލިބި ހެނދުނަށް ހޭލަން ފަސޭހަ ވާނެ 15 ގޮތެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ މީހުންނަކީ ރޭގަނޑަށް ނިދަން އުނދަގޫ އަދި ނިދިއްޖެ ނަމަ ފަސޭހައިން އަވަހަށް ނުހޭލެވޭ މީހުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ދަތިތަކާއި އެންމެންނަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. ނަމަވެސް ތިރީގައި މި ބަޔާން ކ...

06/17/2017

7 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިން ނިދުމުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް އެކި ދިރާސާތަކުން ދައްކާ؟!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ ވަރަށްވެސް ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. ގިނަ މީހުންގެ ދެކޭގޮތުގައި އަދި ގިނަ ދިރާސާތަކުން ސާބިތުވި ގޮތުގައި ނިދި ހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބެއެވެ. އަދި 8 ގަޑިއިރުގެ ނިދި ކޮންމެ އިންސާ...

06/03/2017

ރޭގަނޑު ލަހުން ނިދާ އަދި ހެނދުނު ލަހުން ހޭލާ މީހުންގެ ބުއްދި މާ ރަނގަޅު - ދިރާސާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ ޤަބޫލު ކުރަން ދަތި ވާހަކަ އެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރޭގަނޑުގެ ހަމަ ނިދި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ތަކުގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އެކެވެ. އަދި މިކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާތަކެއ...

05/27/2017

ނުނިދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ތަކާއި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ނިދުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ނިދި މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެކި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ނުނިދައިފި ނަމަ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނ...

05/18/2017

ތިމާ ނިދަން އޮންނަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ނިންޖަކީ އެތައް ގޮތަކުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރުވަނިވި ކަމެކެވެ. އަދި ނިދާފައި އޮންނަ ވަގުތަކީ އެތެރެހަށީގެ އަދި ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވޭ ވަގުތެވެ. އެހެންކަމުން، ތިމާ ނިދ...

05/03/2017

އިންސޯމްނިއާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

"އަހަންނަށް މިހުރީ އިންސޯމްނިއާ ޖެހިފައިތަ؟" މި ސުވާލަކީ، ނުނިދޭ ނުވަތަ ނިދި ހަމަނުވާ އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. އިންސޯމްނިއާ މި ބައްޔަކީ، ނިދަން އުނދަގޫވެ، ނިދި ހަމަނުވެ، ނިދާފައ...

05/02/2017

ޓްރެންޑިން