Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ނިދި

ރޭގަނޑު އަރާމު ނިންޖެއް ލިބި ހެނދުނަށް ހޭލަން ފަސޭހަ ވާނެ 15 ގޮތެއް!

17 ޖޫން 2017 - 19:00

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ މީހުންނަކީ ރޭގަނޑަށް ނިދަން އުނދަގޫ އަދި ނިދިއްޖެ ނަމަ ފަސޭހައިން އަވަހަށް ނުހޭލެވޭ މީހުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ދަތިތަކާއި އެންމެންނަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. ނަމަވެސް ތިރީގައި މި ބަޔާން ކޮށްލާ 15 ގޮތުން ތިމާއަށް ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދި ލިބި ހެނދުނަށް އަވަހަށް ހޭލަން ފަސޭހަވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.


1. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ނިދުނު ކަމުގައި ވިޔަސް 7 ގަޑި އިރުގެ ނިދި ހަމަކުރުން


2. ކޮފީ ބުއިން ހުއްޓާލުން


3. ސާފުވައި ހޯދުން

4. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަށިގަނޑަށް އަރާމުވާ ފަދަ ބުއިމެއް ބުއިން


5. ރަނގަޅަށް ބާލީސްތައް ބޭނުންކުރުން


6. ތިމާ ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރު ކައިރިއަށް ލައިގެން ނުނިދުން

7. ބާލީސް ދަށަށް ލޮނުމެދުލުން


8. ފޯނު ފަދަ ތަކެތި ނިއްވާލުން


9. ލެވެންޑާ ވަސް ކޮޓަރިއަށް ޖަހާފައި ބެހެއްޓުން


10. ކާން ޖެހޭ ބޭސް ޤަވާއިދުން ކެއުން


11. އެނދުމަތީގައި ފުރޮޅި އެކި ގޮތްގޮތަށް ނޯވުން


12. ކޮޓަރީގެ ފިނި ހޫނުމިން ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް ބެހެއްޓުން


13. ކޮޓަރި ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރުން


14. ހެނދުނު އަރާމުކޮށްލުން


15. މެގްނީސިއަމް އެކުލެވޭ ކާނާ ކެއުން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން