Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ލައިފްސްޓައިލް ޓްރެންޑް

ފާހާނަ ސާފުކުރުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް

26 ނޮވެންބަރ 2017 - 12:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބުރަކޮށް އުޅޭއިރު ފާހާނައިގެ ތަށިމުށިތައް ސާފުކުރަން މޮޅެތި އެއްޗެހި ގަނެގެން އެތައް އިރެއްވަންދެން އުގުޅުމަކީ ބުރަ ވަގުތުދާ މަސައްކަތެކެވެ. ފާހާނާ އެންމެ އަވަހަށް ސާފުކުރެވޭ އަގުހެޔޮ ގޮތެއް ބޭނުންވަނީ 14 ވަރަކަށް ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ބޭކިން ސޯޑާ ފުޅިއަކާ 10 ވަރަކަށް ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ވައިޓް ވިނިގާ ފުޅިއެކެވެ. މިކަމަށް ފައިވާނަކަށް އަރައިގެން އުޅުން ބުއްދިވެރިއެވެ. ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަށް ބޭކިން ސޯޑާ ޕައުޑަރުތައް ވިއްސާލާށެވެ. ދެން މަޑުމަޑު ޕައުޑަރުތައް މައްޗަށް ވިނިގާ އަޅާލާށެވެ. 10 ވަރަކަށް މިނެޓްވުމުން މަޑުމަޑު ފިހިގަނޑުން އުގުޅާލަނިކޮށް ސާފުވެދާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން