Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ރޮހެންޔާ މުސްލިމުންގެ އާދޭހަށް ދެނީ ބީރު ކަންފަތެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވަނީ މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހެންޔާ މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކެވެ. ކުޑަކުދިން ބިކަވެ ނިކަމެތިވެފައި...

09/09/2017

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުން މިދަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުން މިދަނީ ކީއްވެ؟ " އެމީހުން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ އިއްފަތް ނަގާލުމަށްފަހު މަރާލީ" 40 ހަކަށް އަހަރަށްދާ އަންހެނަކު ކިޔަދިނެވެ. " އެމީހުން މަގޭ ފިރިމީހާ މަރާލުމ...

09/07/2017

ސީރިއާގެ ދެމަފިރިއެއްގެ އަޑު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމައަކީ އަހުމަދާއި ޚަދީޖާގެ 65 އަހަރުވީ ކައިވެނީގެ ލޯތްބަށް ހުރަހެއް ކަމުގައި ނުވިއެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މިދެމަފިރިން ބުނަނީ ކައިވެނީގެ މިހާތަނަށް ދ...

09/06/2017

އަނިޔާކޮށް، ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ކާން ދިނުމަށް ފަހު އަންހެނަކު މަރާލީ ސިހުރު ހަދާކަމަށް ބުނެ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ކަންޔާއަށް އަނިޔާކޮށް ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ގަދަކަމުން ކާންދީ މަރާލީ އަލިފާން ހިލަތަކެއްގެ މަތީގައި ބާއްވާފައެވެ. އޭނާގެ ލޮލަށް ވެސް ވަނީ މި ހިލަތައް ކޮށްޕާ ލޯ އަނދިރިކޮށްފައެވެ. ...

08/14/2017

ކާރު ޕާކު ކުރާއިމާރާތުގެ 7 ވަނަ ބުރިން ކާރާއެކު ވެއްޓުނު ނަމަވެސް ސަލާމަތްވި އަންހެނެއް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޓެކްސަސްގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ލަކްޝަރީ ސުޑާން ކާރު އޮސްޓިން ޕާރކިންގ ގަރާޖުގައި ދުއްވަމުން ބްރޭކު ކަމަށް ހީކޮށް ގޭސް ޕެޑަލް އަށް ފިތާލެވުމުންނެވެ. އަދި ކާރު ރިޓެންޝަން ވަޔަރު...

08/13/2017

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން 5 ދުވަސްތެރޭ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރުވެއްޖެ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އިންޑިއާގެ ގޮރަކްޕޫރު މެޑިކަލް ކޮލެޖު ގައި 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރުވެއްޖެއެވެ. އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރުމަށް މިހާރު ފަށާފައ...

08/13/2017

ޗައިނާގެ ސިޝުއާން ހިސާބަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި 13 މީހުން މަރުވެ 175 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ޗައިނާގެ ސިޝުއާން ހިސާބުގަނޑަށް އައި 7.0 ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމެއްގައި 13 މީހުން މަރުވެ، 175 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 6 މީހުންނަކީ ފަތުރުވެރިންނެވެ. ބިންހެލުން އައީ 200 ...

08/09/2017

އުރީދޫގެ ޙިއްސާތައް ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށް ގަނެވިއްކުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްސާތައް ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށް ގަނެވިއްކުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8.30 ގައި ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުރީދޫގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ޕްރެސް ކޮންފްރެންސް ގައި އ...

08/09/2017

ޑެއަރ އެއް ކުރުމުން އުމުރުން 8 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ހޫނު ފެން ބޮއެގެން މަރުވެއްޖެ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ފްލޮރިޑާގެ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ކިއަރާ ޕޯޕު ހޫނުފެން ބުއީ އިންޓަރނެޓް އިން އޭނާ ބެލި ވީޑިއޯ އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ހޫނު ފެން ބުއިމުގެ ޗެލެންޖެއް ކޮޕީ ކުރީ ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި މިކުއްޖާ ހޫނ...

08/08/2017

ކެއުން ކަމުނުގޮސްގެން އަނބިމީހާ އާ ޒުވާބުކޮށް 2 އަންހެންދަރިން ތަޅާ މަރާލި މީހެއް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އިންޑިއާގެ ގުރުގާއޮ އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ މީހަކު އޭނާގެ 5 އަހަރާއި 3 އަހަރުގެ 2 އަންހެންދަރިން ގާބުރިއަކުން ތަޅާ މަރާލީ ރޭގަނޑު ކާން ހުރި އެއްޗެހި ކަމުނުގޮސްގެން އަނބިމީހާ އާ ޒުވާބުކ...

08/07/2017

ބާޖާ ކެލިފޯނިއާ ގޮނޑު ދޮށުގައި ތިއްބާ ބަޑިޖަހާ 3 މީހަކު މަރާލައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މިއީ ވަރަށް މަޝްހޫރު އަދ ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކުރާ ގޮނޑު ދޮށެކެވެ. އަދި އެ 3 މީހުން މަރާލާފައިވަނީ އެތަނުގައި އެތައް ބަޔަކު ހުއްޓާއެވެ. ފުހުލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި 3 މީހުންވެސް ތިބީ ރުކެއް ދަށުގައި އ...

08/07/2017

ކުއްތާ އަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް އަނބިމީހާއަށް މަޖުބޫރުކުރުވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކަރްނަތަކާ ބެލަގާވީ ހިސާބުގައެވެ. އަންހެންމިހާ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފިރިހެންމީހާ މިހާރުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފިރިހެންމ...

08/07/2017

މޯލްޑިވިއަނުން ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ދަތުރު ފެށުމަށް ރާވާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އައިލަންޑު އެވިއޭޝަނުން ހިންގާ މޯލްޑިވިއަނުން ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުފަށަން ޕްލޭނު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ ކުރުމަށް އައިލަންޑް އެވިއޭޝަން ގެ ޓީމެ...

08/06/2017

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހަނިމާދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އެތައް ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހަނ...

08/06/2017

ބައްޕައަކު އަމިއްލަ 2 އަންހެންދަރިން ރޭޕު ކުރުމުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެކުދިންގެ ކާފަ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އިންޑިއާގެ މަތޫރަ ހިސާބަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 17 އަދި 14 އަހަރުގެ 2 އަންހެންކުދިން ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބައްޕަގެ ފަރާތުންނެވެ. މިދެކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތާ 2 އަހަރާއި 6 މ...

08/06/2017

ޓްރެންޑިން