Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އުރީދޫގެ ޙިއްސާތައް ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށް ގަނެވިއްކުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްސާތައް ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށް ގަނެވިއްކުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8.30 ގައި ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުރީދޫގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ޕްރެސް ކޮންފްރެންސް ގައި އ...

08/09/2017

މޯލްޑިވިއަނުން ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ދަތުރު ފެށުމަށް ރާވާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އައިލަންޑު އެވިއޭޝަނުން ހިންގާ މޯލްޑިވިއަނުން ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުފަށަން ޕްލޭނު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ ކުރުމަށް އައިލަންޑް އެވިއޭޝަން ގެ ޓީމެ...

08/06/2017

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހަނިމާދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އެތައް ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހަނ...

08/06/2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދެވަނަ ކުއަޓަރ އަކާއެކު އުރީދޫގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ބޭއްވުނު ޕްރެސް ކޮންފްރެންސެއްގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ސީ.އީ.އޯ ނަޖީބް ޚާން ވަނީ 1 އޮގަސްޓު 2005 ވަނަ އަަހަރު އުރީދޫ އުފެދުމާއި ހަމައިން މިއަދާހަމައަށް، އުރީދޫ އިން ހޯ...

08/01/2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަރ ތީމް ޕާރކް އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަރ ތީމް ޕާރކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. 25 މިލިއަން ޑޮލަރު (385.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2 ހަފްތާކުރިން 35 އަހ...

07/31/2017

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ގެނެސްފައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ފުލުހުންގެ ޑްރަގު އެންފޯސްމަންޓު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ގެނެސްފައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނ...

07/30/2017

ދިވެހިންނަށް ޙާއްސަ ކައުންޓަރެއް ބެންގްކޮކް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ތައިލޭންޑްގައި ހުންނަ ބެންގްކޮކް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ދިވެހިންނަށް ޙާއްސަ ކައުންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ. 25 ޖުލައި ގައި އެމީހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ދިވެހިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ސަރވިސް ...

07/28/2017

ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިންގ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ސަމާލުވުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ރާއްޖޭގައި ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިންގ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމުގައި ހުރެދާނެ ހިރާސްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެމް.އޭ...

07/24/2017

ހުޅުމާލެއިން 2 މީހަކު 2 ފުޅި ބަނގުރަލާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮއްސި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ހުޅުމާލެ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 2 ފުޅި ބަނގުރަލާއެކު 2 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮއްސިއެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވ...

07/23/2017

މާފަންނުގައި ހުރި ގެއެއްގެ ދޮރުތަކަކަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ބަޔަކު ހޯދަން ފަށައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މިއަދު ފުލުހުން އާއްމުކުރި ޚަބަރުގައި އެބޭފުޅުން މާފަންނުގައި ހުރި ގެއެއްގެ ދޮރުތަކަކަށް ގެއްލުންދީގެން ބަޔަކު ހޯދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ވަނީ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާއްމުކޮށ...

07/20/2017

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމު އިއްޔެ ފުރައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ފީނާގެ ފަރާތުން ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓުގައި ބާއްވާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމެއް އިއްޔެ ފުރައިފިއެވެ. މި ޓީމު ފުރާފައިވަނީ ސްރީ...

07/20/2017

އުމުރުން 3 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ އަނިޔާކޮށް ހަށިގަނޑަށް އެތަށް ބައިވަރު ތިނޯހެއް ކޮއްޕީ މަންމަ ވަޒީފާ އަދާކޮށްދޭމީހާ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އިންޑިއާގެ ކޮލްކަޓާގައި އުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އެސް.އެސް.ކޭ.އެމް ހަސްޕަތާލަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގެންދިޔަ އިރު އޮތީ ތިނޯސް ތަކަކުން އަނިޔާކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާކޮށް އަދި އަތް ބިންދާލާފަ...

07/17/2017

ބްރީތްލައިފް އިން ތަޢާރަފު ކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަރަށް ތަފާތު

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ބްރީތްލައިފް މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވުމަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. ބްރީތްލައިފް އިން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގުރާމްތަކަކީ ކަސްރަތު އަދި ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ...

07/15/2017

އިންޑިއަން އޯޝަން ގެ އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓު ގެ އެވޯޑު މި އަހަރުވެސް ބަރޮސް އަށް

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް އަށް މި އަހަރުވެސް އިންޑިއަން އޯޝަން ގެ އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓު ގެ ނަން ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް އިން ދީފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސަން އެކުއަ ވިލު ރީފް ރިސޯޓް ގައި ވޯލްޑް ...

07/13/2017

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެޕްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމް ލަންކާއަށް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެޕްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިން ސްރީލަންކާގައި ކޭމްޕް ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްއިއްޔާ ފީނާ އިން ...

07/12/2017

ޓްރެންޑިން