Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރޯދަ އިނާޔާތް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން މިއަދު ވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ޤާނޫނާއި އެއް...

05/21/2017

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު އިންޝުއަރެންސް ކުރުމަކީ އިޚްތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރެއް ވެސް އިންޝުއަރެންސް ކުރުން މަޖުބޫރެވެ. ނަމަވެސް މިއަދ...

05/21/2017

ސްޓްލްކޯ އިން އަނެއްކާވެސް އައު ޖެނެރޭޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން މިއަދު ވަނީ އިތުރު ޖެނެރޭޓަރެއް ބަހައްޓައި، އެ ޖެނެރޭޓަރުން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފައެވެ.  މި ޖެނެރޭޓަރަކީ އޭޝިއަން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބ...

05/21/2017

ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތު ތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ގުގުރުމާއި އެކު ވިއްސާރަކުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.  ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް ލަފާކޮށް ނެރުނު ބަޔާނ...

05/19/2017

މިއަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތައް އިއުލާންކޮށްފި!

އައިޝަތު ޒާޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން 1438 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން ގެޒެޓުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ 1000 ކުއޯޓާގެ ތ...

05/18/2017

ފިހާރަތަކާއި ކާ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތު ރޯދަމަހަށް އިތުރުކޮށްފި!

އައިޝަތު ޒާޔާ

މި މަހު ފަހުކޮޅުގައި ފެށޭ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ފިހާރަތަކާއި ކާ ތަން ތަން މިރެއިން ފެށިގެން ބަންދުކުރާ ގަޑި ލަސްކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އިން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި މިހާރު ދިހައެއ...

05/18/2017

އޮއްޕޮ އަނެއްކާވެސް ނިއުރޭޑިއެންޓުން!

އައިޝަތު ޒާޔާ

ރަންބޫޓާއި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދައިފައިވާ 36 އަހަރުގެ އިބްރާހިމް ފަޒީލް ނުވަތަ މަޝްހޫރުނަމުން ނަމަ އޮއްޕޮ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބަށް ސޮއެ ކޮށްފިއެވެ. އޮއްޕޮ ނިއުރޭޑިއަންޓް އ...

05/15/2017

ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފ.ބިލެއްދޫގައި ކެންސަރާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމެގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި!

އައިޝަތު ޒާޔާ

 ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފ.ބިލެއްދޫގައި ކެންސަރާ ބެހޭ ގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ބިލެއްދޫ އަށް ކުރި މިދަތުރުގައި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ ވަ...

05/15/2017

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސައުތު އޭޝިއިން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (ފީބާ) އާއި މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްބީއޭ) ގުޅިގެން މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން...

05/14/2017

5ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ބަސްކެޓް ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި

އައިޝަތު ޒާޔާ

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާސްކެޓު ބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ 5ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ބަސްކެޓް ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި މޭ މަހު 19 އިން 23 އަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. 2016 ވަ...

05/14/2017

ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޕޭ ލީވް ގައި ތިބި މުވައްޒަވަފުން އިތުރުކޮށްފި!

އައިޝަތު ޒާޔާ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ރޯދަ އިނާޔަތް މި އަހަރުގައި ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ޕޭ ލީވްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނުދިނުމަށް މިނި...

05/13/2017

އުތުރުގެ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް "ޤާބިލު ކަމުގެ ކުލަ" އަރުވައިފި!

އައިޝަތު ޒާޔާ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އިބްރާހިމް ޝަރީފް 11 މެއި ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސް އޮފީހަށް ޒިޔާރާތްކޮށްފައެވެ. ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެން...

05/13/2017

ހަތަރުވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް ފެށިއްޖެ!

އައިޝަތު ޒާޔާ

ހަތަރުވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް ހުޅުވުމަށް ބަކޫގެ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތާއެކު މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެޑެރ...

05/13/2017

ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަގުނަ އެޙީތަކެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދަމުން ގެންދާ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީތައް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ބީއެމްއެލްގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމަންޓްއިން ހަވާލުވެއްޖެއެވެ. ޓްރީޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރު އަހ...

05/12/2017

ވިލާ ކޮލެޖްގައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ގެ ތަރި ދިމާކޮށްގެން ޕެރެޑައިޒް ހޮޓެލްގައި ހުރެލުމުގެ ފުރުސަތު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ފަހު ޝޯ ވިލާ ކޮލެޖުގައި އެޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ޝޯ ބަލަން ވަދެވެނީ ވިލާ ކޮލެޖްގައި ކިޔަވާ ކޮންމެ ކު...

05/12/2017

ޓްރެންޑިން