Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އަނެއްކާވެސް އޭޑީކޭއިން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާސަންދައިން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި އަމިއްލަ ހަސްފަތާލުތަކުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްދަކުރާ އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ބާތިލުކުރެވިފައެވެ. އަދި އޭޑީކޭ ފަދަ ތަންތަނުން މ...

05/12/2017

ނެޓްބޯޅައަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގެ ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ނެޓްބޯޅަ އަމްޕަޔަރިންގް ޖޫނިއާ ކޯހަކާއި، ސުކޫލުތަކުގެ ދެމެދުގައި ކުޅެވޭ މުބާރާތަކާއި، ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވާސިޓީތަކު...

05/11/2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސް ފޯރަމް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސް ފޯރަމް މިހާރު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، އާއްމު ރައްޔިތުން އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މި ބާއްވާ ފޯރަމްގައި ފައިނޭންސް އާ ގުޅުންހު...

05/11/2017

އުރީދޫ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާކަމުގެ ހަނދާނީ ފިލާކޮޅެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އުރީދޫ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ އިސްލާމިކް ފިނޭންސް ސެންޓަރުން އިއްޔެ އުރީދޫއަށް ހަނދާނީ ފިލާކޮޅެއް އަރުވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ފިނޭން...

05/11/2017

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުރީދޫ އާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް އާއި އުރީދޫ މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ގޮތުން މުޢާޞަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް ކަމުގައިވާ އުރީދޫގެ އިނީޝަލް ޕަބްލިކް އޮފަރިންގް (އައިޕީއޯ)...

05/10/2017

ރަމަޟާން މަހުގެ ހާއްސަ އިނާޔާތުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ބަހަން ނިންމާފައިވާ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ބަހަން ފަށައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފް ނިންމެވި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިން އެތ...

05/10/2017

ރަމަޟާން މަހަށް އެސްޓީއޯއިން މުދާ ގެނެއްސި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ ދީފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު، އަހުމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބިހާއި، ފިޔަލާއި އަދި އަލުވި ރަމަޟާން މަހަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއ...

05/10/2017

ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު 17 ކުޅުންތެރިން ބަކޫ އަށް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އަޒާރްބައިޖާން ގެ ވެރިރަށް ބާކޫގައި ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑެރިޓީ ކުޅިވަރުތަކަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ޙިއްސާކޮށްލ...

05/10/2017

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ނިޔަމިކަމުގެ ކޯހެއް އއ.އުކުޅަހުގައި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އިއްޔެ ފަށައިގެން މިމަހު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ނިޔަމިކަމުގެ ކޯހެއް އއ. އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މި ކޯހުގައި ތިން ބުރަކަށް މީހުން ބަހާފައިވާއިރު ކޮންމެ ބު...

05/09/2017

ދިވެހިރާއްޖެ - ލޯބިވެރިންނަށް އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް މަންޒިލް

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެމެރިކަން މީޑިއާ ޖައަންޓް ކޮންޑޭ ނާސްޓް ގެ ބްރައިޑަލް މެގަޒިން ކަމުގައިވާ ބްރައިޑްސް އިން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހަނީމޫން އެވާޑްސް ލިބުނު ފަރާތްތައް ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. ލޯބިވެރިންނަށް ހިތް...

05/09/2017

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް 2017

މަރިޔަމް ލައިސާ

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިނޭންސް ސެކްޓަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށާއި، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، ހިޔާލު ފ...

05/09/2017

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް އިން މެއި މަހަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ ފަތުރުވެރިންނެއް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ގެ ވެލި ސްޕާއިން މި މެއި މަހަށް ޚާއްސަ ސްޕާ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ވެލި ސ...

05/09/2017

ސެނަހިޔާއިން އާސަންދަ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާސަންދައިން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި އަމިއްލަ ހަސްފަތާލުތަކާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލާ ސަރުކާރު ހަސްފަތާލުތަކުން ފިޔަވާ އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުން، އ...

05/09/2017

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ރީސާޗް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، މާކެޓިން މެނޭޖްމަންޓް އަދި އެޑިއުކޭޝަންގެ ތަފާތު ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ރީސާޗް ސެންޓަރަކީ އެ ކޮލެޖު ޔުނިވާސިޓީ އަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގަ...

05/09/2017

ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތާއި ބެހޭ ވެބް ޕޯޓަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދު އިސްވެ ހުރެ ހެދި ވެބް ޕޯޓަލް އިއްޔެ ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. "އިންފިނިޓީ" މި ނަމުގައި މި ހުޅުވި ވެބް ޕޯޓަލްއަކީ ހިއްސާ ބާޒާރުން ހި...

05/09/2017

ޓްރެންޑިން