Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އަދި އާސަންދަ އެއް ނުލިބޭނެ – އޭޑީކޭ

މަރިޔަމް ލައިސާ

އާސަންދަ ކުންފުނިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ޚިދުމަތް ނުދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން އޭޑީކޭ ހަސްފަތާލުން ވެސް ވަނީ އެ ހަސްފަތާލުން އާސަންދަ ނ...

05/08/2017

ބެސްޓް ޑައިވްސް މޯލްޑިވްސް ފަރާތުން ސްކޫލަކަށް އެހީއެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބެސްޓް ޑައިވްސް މޯލްޑިވްސް އަކީ، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އަދި ޑައިވިންގް ސެންޓަރު ހިންގަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އަދި ބެސްޓް ޑައިވްސް މޯލްޑިވްސް އިން އަމިއްލަ ގޮތުން (ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮން...

05/08/2017

އޭޝިއާގެ ޔޫތު ނެޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް 2017

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު ވެސް އޭޝިއާގެ ޔޫތު ނެޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 6 މެއި އިން ފެށިގެން 13 މެއި އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތް މިއަހަރު އޮތީ ކ...

05/08/2017

އަނެއްކާވެސް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް، ކުރިއެކޭ އެއް ގޮތަށް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަނެއްކާވެސް ލިބޭނެ ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.  މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ...

05/08/2017

5 ރުފިޔާގެ ނޫޓު، ވަރަށް އަވަހަށް ނިކުންނަނީ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެމްއެމްއޭ އިން އަނެއްކާވެސް ޕޮލިމާ ނޫޓެއް މި މަހު ގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ނެރެން ނިންމައިފިއެވެ.  އެމްއެމްއޭ އިން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ބޭއްވި ރަނ...

05/08/2017

ފެނުގެ ދަތިކަން، ނަމަވެސް ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހައްލުވާނެ – ލައިފް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ލައިފް ފެން އުފައްދާ ކުންފުނީގެ ޕްލާންޓްއަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވަމުން އައި ފެނުގެ ދަތިކަން ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި ރަނގަޅުވާނޭ ކަމަށް ލައިފް...

05/07/2017

އާސަންދަ ހިދުމަތް ދެން ލިބޭނީ ސަރުކާރުތަންތަނުން އެކަނި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރު ތަންތަނުން ފިޔަވާ އެއްވެސް އިތުރު ތަނަކުން އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އާސަންދައިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް، ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލައި އާސަންދައިނ...

05/07/2017

ވިއްސާރަ، އަވަހަށް މޫސުން ބަދަލުވާނެހެން ހިއެއްނުވޭ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި މެދުރާއްޖެއާއި އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެޭކަމަށް ލަފާކ...

05/07/2017

ޓްރެންޑިން