Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޕިރަމިޑް އޮފް ގިޒާ - އިންސާނުން ހަދާފައިވާ އާދަޔާ ހިލާފު އިމާރާތެއް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ޕިރަމިޑް އޮފް ގިޒާ އަކި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕިރަމިޑެވެ. އިޖިޕްޓްގެ އެލް ގިޒާ ގައި ހުންނަ މި ޕިރަމިޑަކީ ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުން 85 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. އެއީ 2504 ބ...

10/25/2017

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދިރިހުރި އެއްޗަކީ ކޮބާކަން އިނގޭތަ؟

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އެއީ ބޮޑު މަހެއް ނޫނެވެ. ހަންޑިކުޑައެކެވެ. އަރްމިލާރިއާ އޮސްޓޯޔޭ ނުވަތަ ހުމަންގަސް ފަންގަސް ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ހަންޑިކުޑައަކީ 2400 – 8650 އަހަރާއި ދެމެދު ދިރިހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ލަފާ ކުރެ...

10/18/2017

އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ މިމޯލް ފުރެންދެން މަސް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބެންކޮކްގައި ހުންނަ މިއިމާރާތަކީ ކުރީގެ މޯލެކެވެ. 1980 ވަނަ އަހަރުގައި ހުޅުވި މިމޯލްގެ މައްޗަށް ހުންނަ ހަތް ބުރިއަަށް ހުއްދަ ނުދެނީސް އުސްކޮށް ނަގާފައިހުރުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތުގެ ވެރިންނަށް މަޖުބޫ...

10/02/2017

ޤަބޫލްކުރަން ދަތިވިއަސް މީއީ ހަޤީގީ ތަނެއް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އެމެރިކާގެ ނެވާޑާ ސިޓީގެ މިހިތްގައިމު "ފްލައި ގޭސަރ" އަކީ މިދުނިޔޭގެ ތަނެއް ކަމަށް ޤަބޫލްކުރަން ދަތި އާދަޔާ ޚިލާފު ރީތި ތަނެކެވެ. ގޭސަރއަކީ އަލިފާން ފަރުބަދަތައް ފަދަ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ފެން އާތްވ...

09/28/2017

ޖިންނި ސަހަރު: ތުރުކީ ވިލާތުގެ ބިމު އަޑީގައިވާ އާދަޔާ ހިލާފް ސަހަރެއް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މާތްﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން އިންސާނުންގެ ތެރެއަށް އިންސާނުންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ އާދަޔާ ހިލާފް ތަންތަންވަނީ ލައްވާފައިއެވެ. މިގޮތުން މިއީވެސް 1963 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީގެ ރައްޔިތަކަށް ތަޖުރިބާކޮށ...

09/26/2017

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާދަޔާހިލާފު އަދި ރީތި މިސްކިތްތައް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ މުސްލިމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން، މުސްލިމުން ނަމާދު ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މިސްކިތްތައް ވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް، އަދި އެހާމެ ރީތިކޮށް ހަދާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅ...

05/29/2017

ރެއިލޭ – ޒިޔާރަތް ކޮއްލަން ރަނގަޅު ތަނެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރެއިލޭ އަކީ ތައިލޭންޑްގެ "ސިޓީ" އެއް ކަމަށްވާ ކްރަބީ އަދި އައޮ ނާންގް އާއި ދޭތެރޭގައިވާ ކުޑަ ރަށެއް ކަހަލަ ތަނެކެވެ. މިތަން ހަމަ އެކަނި ބަލައިލެވޭނީ ބޯޓެއްގައި ދަތުރު ކޮށްގެންނެވެ. އެއީ މިތަނުގައި ...

05/16/2017

ވިކްޓޯރިއާ ފޯލްސް – އަޖައިބުން ފުރިގެންވާ ވޯޓަރ ފޯލްއެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޒޭމްބިއާ އަދި ޒިމްބާބްވޭ ދެމެދުގައި ބޯޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރަސް ކުރާ މި ވޯޓާރ ފޯލް އަކީ އަޖައިބުން ފުރިގެންވާ ރީތި ތަނެކެވެ. މި ވޯޓާރ ފޯލް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވޯޓާރ ފޯލްއެވެ. މި ވޯޓާރ ފޯލް ޒަމ...

05/16/2017

ޓަޝިރޮޖިމާ: ބުޅަލުގެ ދުނިޔެ

ޓަޝިރޮޖިމާއަކީ ޖަޕާނުގައި އޮންނަ ވަރަށް ކުޑަ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ 100 ވަރަކަށް މީހުންނެވެ. ޓަޝިރޮޖިމާ މަޝްހޫރުވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ އެރަށުގައި އުޅޭ ބުޅަލުގެ އަދަދު ގިނަކަމުންނެވެ. ރަ...

05/01/2017

ޓްރެންޑިން