Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހަނިފަރު ބޭ: އަޖައިބުން ފުރިފައިވާ ގުދުރަތުގެ ރީތިކަން

ބާ އަތޮޅު ހަނިފަރާއި އެތާނގެ ވަށައިގެންވާ ހިސާބަކީ އެތަނުގައި އުޅޭ އާދަޔާޚިލާފު ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. ހަނިފަރު "ބޭ" ނުވަތަ ދިވެހިން ކިޔާގ...

04/30/2017

ޓްރެންޑިން