Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޑރ. އަލީ ސިޔާން - ބޭސްފަރުވާގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބޭފުޅެއް

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ހަކުރު ބައްޔަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާއްމު އެއް ބައްޔެވެ. %8.5 މީހުން ވަނީ ފަރުވާއެއް ނެތް ހަކުރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައެވެ. ޑައަބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޑީ.އެސް.އެމް) އަކީ ހަކުރު ބަލި ޖެހ...

05/14/2017

މުޙައްމަދު ނިޒާމް، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ނުދެކޭވަރުގެ ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗެއް

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ ކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއްގައި، ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރަކީ ފުޓްބޯޅައެވެ. ތުއްތު އިރުއްސުރެ ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެ އަށް ވަތް، މުޙައްމަދު...

05/07/2017

ޓްރެންޑިން