Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފިޒާ މިސް ގެ ނަސޭހަތް...

އާދެ!ޕްރީސްކޫލުގައި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހުރެޔޭ ކައިރީގާ މަންމަ އާއި ބައްޕަޕްރައިމަރީ ގައި ގްރޭޑް މައްޗަށް ދާވަރަކަށް ބަދަލުވެޔޭ މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަޔަށްސާނަވީގައި ދާނެ ނުވެޔޭ އެކަކުވެސް ބޮޑުވީތީ ދަރިން...

11/23/2017

އާއިލާ ތަކުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ސަމާލުވުން މުހިއްމު ކަންތައްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭ ޖެހޭ މައްސަލަތަކީ ގޭގެ އޮޅިން ބޭރުވާ އަދި ގޭތެރޭގައި ފެންނަ ކަންތައްތަކެވެ. މިގޮތުން ގޭތެރެއިން ބޭރުވެއްޖެނަމަ ގިނަ ފަހަރު މީހުންނާއި ކުރިމަތި ލުމަށް ލަދުގަނެ އަބުރު ނުހިފެހެއްޓ...

10/14/2017

ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު އައު އީޖާދެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިޒަމާނުގެ ބުރަ ދިރިއުޅުމަކީ ހާސްކަމާއި އުދާސްކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. މިއީ ސިކުނޑިއާއި ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުންދޭ ހަށިގަނޑުގެ އަދުއްވެކެވެ. ފުންކޮށް ނޭވާލުމަކީ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމާއި ހާސްކަ...

09/21/2017

އައިފޯން 8 އިންގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ރިޝްވާން ރަޝީދު

އެޕަލް އައިފޯންއޭ ބުނުމުން ނޭނގޭނެ އެކަކުވެސް މި ރާއްޖޭގައި ހުނާނެ ހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ސްޓީވް ޖޮބްސް 2007 އަހަރު ދައްކާލި އައިފޯން ވަނީ ބޮޑު މަޤުބޫލު ކަމެއް ހޯދައިފައިއެެވެ. ސްމާޓްފޯން ބަޒާރުގައ...

09/11/2017

ކަނޑުތަކުން މަސް ހުސްވަނީތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  މަސްތަކުގެ އަބާދީ ނެތިގެން ދަނީ ހެއްޔެވެ؟ މިޒަމާނަށް އައިސް ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި ވިޔަފާރިއަށް މަސް ބާނަމުންދާ މިންވަރު ވަނީ އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. ކުރިން އާދައިގެ މަސްވެރިން އެމީހުން...

08/11/2017

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ސިސްޓަމެއް އަމިއްލަ ބަހެއް ހެދުމުން ދިރާސާ ކުރާމީހުން އެ ހުއްޓުވައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ފޭސްބުކް އިން އީޖާދުކުރި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް (އޭ.އައި) ސިސްޓަމެއް އަމިއްލަ ބަހުރުވައެއް ހެދިކަން ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެނގުނީ އިނގިރޭސި ބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން އެ މުޢާމަލާތް ކުރާކަން އެނ...

07/31/2017

މައިކްރޯސޮފްޓް އިން 32 އަހަރަށްފަހު 'ޕެއިންޓް' ނަގަނީ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މައިކްރޯސޮފްޓް ޕެއިންޓަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުޑަ އިރުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ އޭރުގެ ވަރަށް މަޤުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓް 10 ގެ ދެން އަންނައޮތް އަޕްޑޭޓުގައި ޕެއިންޓް ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް ވަނީ އިއުލާ...

07/25/2017

ވިސްނާލުމަށް...

ގުޑުމީނާ

ޙަޔާތީ އުފާތައް މިތާރޭދުވާ، ޙަރާމެއް ޙަލާލެއް ނެތޭ ވަކިވެފާ            ޙަވާނަފްސު ދައްކާ މަގުން ހުސްވެފާ، ވެދާތީއެ އާޚިރު ވަނީ ގެއްލިފާ ރަލާ މަސްތުވާ ގިނަ ތަކެއްޗަށްޓަކައި، ފެލާ ޖީބުހުސްކޮށްލަނީ ...

07/21/2017

ތާރީޙުގެ ތެރެއިން ޓެކޮނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކަށް ހެދިފައިވާ ބޮޑެތި ކުއްތައް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކޮޑަކްއަކީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުރިއަރަމުން އައި ކުންފުންޔެވެ، ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެކު އައި ބަދަލުތަކަށް އިޖާބަނުދިނުމުން ކޮޑަކް ކުންފުނިވަނީ ދުނިޔޭގައި މީހުން މިސާލަކަށް ނެގޭވަރުގެ ދަތ...

06/16/2017

މަންމައަކަށް، އާއިލާއާއި، ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް 'ބެލެންސް' ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

މިހާރުގެ ގިނަ މަންމައިންނަކީ ވަޒީފާއަށް ދަމުން ދަރިންނާއި ގޭގެ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާ ބައެކެވެ. މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. މަސައްކަތާއި، އާއިލާއާއި ދަރިންގެ ޒިންމާތައް ހަމަހަމަ...

06/15/2017

ކެންސަރަށް ފަރުވާއެއް - ޓޯމޮތެރަޕީ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޓޯމޮތެރަޕީ އަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ކެންސަރަށް ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއެވެ. ޓިއުމަރުގެ 3ޑީ ތަސްވީރަކަށް ބަލައިގެން ޓިއުމަރު ހޯދުމަށްފަހު ސީދާ ޓިއުމަރަށް ދޫކުރާ ރޭޑިއޭޝަން އަކީ ކެންސަރަށް ވަރަށް ތަ...

06/05/2017

މޯބައިލްފޯނުން ދަތުރުވެރިންނަށް ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެއް؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

މޯބައިލްފޯނަކީ އަހަރެމެންގެ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ އެއްޗެކެވެ، އަދި މިހާރު މޯބައިލް ފޯނުގެ ބޭނުން އަންނަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށްވެސް ވަންނަމުންނެވެ. އަދި މިބީދައިގެ ދަށުން މިހާރ...

05/25/2017

ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލޯ އަނދިރި ވިނަމަވެސް ފެނުން އެނބުރި ގެނެވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް!

އައިޝަތު ޒާޔާ

އޭޖު ރިލޭޓެޑް މެކުލާރ ޑީ ޖެންރޭޝަން (އޭ.އެމް.ޑީ) ނުވަތަ ދުވަސްވުމާއި ގުޅިގެން ލޯ އަނދިރިވުމުގެ ބައްޔަށް ދިރާސާއެއް ފެއްޓުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހައްލެއް ހޯދިއްޖެއެވެ. ހޯދިފައިވާ ނަތިޖާ...

05/22/2017

18 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ލުއި ސެޓަލައިޓު އުފައްދައިފި!

އައިޝަތު ޒާޔާ

ޒުވާން އުމުރުފުރައިގެ އިންޑިއާ ކުއްޖެއް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ސެޓަލައިޓެއް ހެދުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދައިފިއެވެ. މި ސެޓަލައިޓެއް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން، އެނާ އީޖާދުކުރި...

05/18/2017

މުދައްރިސުންނަށް ސްމާޓްބޯޑް، މާދަން ދަރިވަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ގޮތްތައް މިވަނީ އެކި އަހަރު ތަކުގެ މަތިން އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވެ ތަރައްޤީވެފައެވެ. ޗޯކު ބޯޑުން ހުދު ބޯޑަށް ބަދަލުވެ، މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސުކޫލުތަކުގައި މިވަނީ ސްމާޓްބ...

05/16/2017

ޓްރެންޑިން