Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ވިސްނާލުމަށް...

ގުޑުމީނާ

ޙަޔާތީ އުފާތައް މިތާރޭދުވާ، ޙަރާމެއް ޙަލާލެއް ނެތޭ ވަކިވެފާ            ޙަވާނަފްސު ދައްކާ މަގުން ހުސްވެފާ، ވެދާތީއެ އާޚިރު ވަނީ ގެއްލިފާ ރަލާ މަސްތުވާ ގިނަ ތަކެއްޗަށްޓަކައި، ފެލާ ޖީބުހުސްކޮށްލަނީ ...

07/21/2017

މަންމައަކަށް، އާއިލާއާއި، ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް 'ބެލެންސް' ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

މިހާރުގެ ގިނަ މަންމައިންނަކީ ވަޒީފާއަށް ދަމުން ދަރިންނާއި ގޭގެ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާ ބައެކެވެ. މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. މަސައްކަތާއި، އާއިލާއާއި ދަރިންގެ ޒިންމާތައް ހަމަހަމަ...

06/15/2017

ޓްރެންޑިން