Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފިޒާ މިސް ގެ ނަސޭހަތް...

އާދެ!ޕްރީސްކޫލުގައި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހުރެޔޭ ކައިރީގާ މަންމަ އާއި ބައްޕަޕްރައިމަރީ ގައި ގްރޭޑް މައްޗަށް ދާވަރަކަށް ބަދަލުވެޔޭ މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަޔަށްސާނަވީގައި ދާނެ ނުވެޔޭ އެކަކުވެސް ބޮޑުވީތީ ދަރިން...

11/23/2017

އާއިލާ ތަކުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ސަމާލުވުން މުހިއްމު ކަންތައްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭ ޖެހޭ މައްސަލަތަކީ ގޭގެ އޮޅިން ބޭރުވާ އަދި ގޭތެރޭގައި ފެންނަ ކަންތައްތަކެވެ. މިގޮތުން ގޭތެރެއިން ބޭރުވެއްޖެނަމަ ގިނަ ފަހަރު މީހުންނާއި ކުރިމަތި ލުމަށް ލަދުގަނެ އަބުރު ނުހިފެހެއްޓ...

10/14/2017

ޓްރެންޑިން