Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު އައު އީޖާދެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިޒަމާނުގެ ބުރަ ދިރިއުޅުމަކީ ހާސްކަމާއި އުދާސްކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. މިއީ ސިކުނޑިއާއި ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުންދޭ ހަށިގަނޑުގެ އަދުއްވެކެވެ. ފުންކޮށް ނޭވާލުމަކީ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމާއި ހާސްކަ...

09/21/2017

މޯބައިލްފޯނުން ދަތުރުވެރިންނަށް ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެއް؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

މޯބައިލްފޯނަކީ އަހަރެމެންގެ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ އެއްޗެކެވެ، އަދި މިހާރު މޯބައިލް ފޯނުގެ ބޭނުން އަންނަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށްވެސް ވަންނަމުންނެވެ. އަދި މިބީދައިގެ ދަށުން މިހާރ...

05/25/2017

ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލޯ އަނދިރި ވިނަމަވެސް ފެނުން އެނބުރި ގެނެވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް!

އައިޝަތު ޒާޔާ

އޭޖު ރިލޭޓެޑް މެކުލާރ ޑީ ޖެންރޭޝަން (އޭ.އެމް.ޑީ) ނުވަތަ ދުވަސްވުމާއި ގުޅިގެން ލޯ އަނދިރިވުމުގެ ބައްޔަށް ދިރާސާއެއް ފެއްޓުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހައްލެއް ހޯދިއްޖެއެވެ. ހޯދިފައިވާ ނަތިޖާ...

05/22/2017

18 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ލުއި ސެޓަލައިޓު އުފައްދައިފި!

އައިޝަތު ޒާޔާ

ޒުވާން އުމުރުފުރައިގެ އިންޑިއާ ކުއްޖެއް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ސެޓަލައިޓެއް ހެދުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދައިފިއެވެ. މި ސެޓަލައިޓެއް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން، އެނާ އީޖާދުކުރި...

05/18/2017

ނިއުޔޯކުން ބެއިޖިންގްއަށް އެންމެ ދެގަޑިއިރު ތެރޭ!

އައިޝަތު ޒާޔާ

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ކުރިމަގު ފެންނަނީ ވަރަށްވެސް އުޖާލާކޮށެވެ. ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދާއި އުދެހޭ ކާރުތައް އީޖާދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ މިހާރުވެސް ކުރެވުމުންނެވެ. އަނެއްކާވެސް އާ...

05/11/2017

ފޭސްބުކް އިން ބަސް ތަރުޖަމާ ކުރާ ޕްރޮޓޯޓައިޕް އެއް ހަދައިފި

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ބަސް ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ފޭސްބުކް ގެ އަރޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ގެ ދިރާސާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބައެވެ. އެމީހުންގެ އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ގުޅުވުމެވ...

05/10/2017

ޓްރެންޑިން