Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ކަނޑުތަކުން މަސް ހުސްވަނީތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  މަސްތަކުގެ އަބާދީ ނެތިގެން ދަނީ ހެއްޔެވެ؟ މިޒަމާނަށް އައިސް ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި ވިޔަފާރިއަށް މަސް ބާނަމުންދާ މިންވަރު ވަނީ އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. ކުރިން އާދައިގެ މަސްވެރިން އެމީހުން...

08/11/2017

މުދައްރިސުންނަށް ސްމާޓްބޯޑް، މާދަން ދަރިވަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ގޮތްތައް މިވަނީ އެކި އަހަރު ތަކުގެ މަތިން އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވެ ތަރައްޤީވެފައެވެ. ޗޯކު ބޯޑުން ހުދު ބޯޑަށް ބަދަލުވެ، މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސުކޫލުތަކުގައި މިވަނީ ސްމާޓްބ...

05/16/2017

ޓްރެންޑިން