Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އައިފޯން 8 އިންގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ރިޝްވާން ރަޝީދު

އެޕަލް އައިފޯންއޭ ބުނުމުން ނޭނގޭނެ އެކަކުވެސް މި ރާއްޖޭގައި ހުނާނެ ހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ސްޓީވް ޖޮބްސް 2007 އަހަރު ދައްކާލި އައިފޯން ވަނީ ބޮޑު މަޤުބޫލު ކަމެއް ހޯދައިފައިއެެވެ. ސްމާޓްފޯން ބަޒާރުގައ...

09/11/2017

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ސިސްޓަމެއް އަމިއްލަ ބަހެއް ހެދުމުން ދިރާސާ ކުރާމީހުން އެ ހުއްޓުވައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ފޭސްބުކް އިން އީޖާދުކުރި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް (އޭ.އައި) ސިސްޓަމެއް އަމިއްލަ ބަހުރުވައެއް ހެދިކަން ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެނގުނީ އިނގިރޭސި ބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން އެ މުޢާމަލާތް ކުރާކަން އެނ...

07/31/2017

މައިކްރޯސޮފްޓް އިން 32 އަހަރަށްފަހު 'ޕެއިންޓް' ނަގަނީ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މައިކްރޯސޮފްޓް ޕެއިންޓަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުޑަ އިރުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ އޭރުގެ ވަރަށް މަޤުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓް 10 ގެ ދެން އަންނައޮތް އަޕްޑޭޓުގައި ޕެއިންޓް ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް ވަނީ އިއުލާ...

07/25/2017

ތާރީޙުގެ ތެރެއިން ޓެކޮނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކަށް ހެދިފައިވާ ބޮޑެތި ކުއްތައް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކޮޑަކްއަކީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުރިއަރަމުން އައި ކުންފުންޔެވެ، ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެކު އައި ބަދަލުތަކަށް އިޖާބަނުދިނުމުން ކޮޑަކް ކުންފުނިވަނީ ދުނިޔޭގައި މީހުން މިސާލަކަށް ނެގޭވަރުގެ ދަތ...

06/16/2017

ކެންސަރަށް ފަރުވާއެއް - ޓޯމޮތެރަޕީ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޓޯމޮތެރަޕީ އަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ކެންސަރަށް ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއެވެ. ޓިއުމަރުގެ 3ޑީ ތަސްވީރަކަށް ބަލައިގެން ޓިއުމަރު ހޯދުމަށްފަހު ސީދާ ޓިއުމަރަށް ދޫކުރާ ރޭޑިއޭޝަން އަކީ ކެންސަރަށް ވަރަށް ތަ...

06/05/2017

ޑިޖިޓަލް އެހީތެރިން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މަޑުޖެހިލާފައި، ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަށް ނަޒަރުހިންގާލަމާތޯ؟! ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅިގެން މުޖްތަމައުއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެހާމެ ގިނައެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބަދަލ...

05/10/2017

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ "ކުއަންޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރު"

އައިޝަތު ޒާޔާ

 ޗައިނާއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ "ކުއަންޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރު" އުފައްދައިފިއެވެ. އަދި މި ކޮމްޕިއުޓަރަކީ އޭގެ ވާދަވެރިންނާ ބަލާއިރު 24,000 ގުނަ އަވަސް ވަސީލަތެކެވެ. މި އުފެއްދުމަކީ ޗައިނާގެ ހެފެއި ...

05/09/2017

އެޕަލް ކަލްކިއުލޭޓަރުގެ "ބެކްސްޕޭސް"

އައިޝަތު ޒާޔާ

އެޕަލްގެ ވަސީލަތްތަކުގައިވާ ކަލްކިއުލޭޓަރުގައި ނުބައިކޮށް ނަމްބަރެއް ލިޔެވިއްޖެ ނަމަ އެ ފޮހެވޭކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ރޭކާލީ އިހަކަށް ދުވަހު، މިކަން ވާތާ 7 އަހަރު ދުވަހުފަހުންނެވެ. މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އ...

05/09/2017

ލަނބާލެވޭ ޓަޗް ޕެޑް

އައިޝަތު ޒާޔާ

ތަރައްޤީވަމުން ދާވަރަކަށް އުފެއްދުންތެރިން ދަނީ ފަހެލި ވަސީލަތްތައް އުފައްދަމުންނެވެ. ކެމެރާ، ބެޓެރި އަދި ސޯލަރ ޕެނަލް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ކުރ...

05/06/2017

ވައިތެރޭގައި އިޝްތިހާރުކުރުން ބަދަލުކޮށްލާނެ ވަސީލަތެއް

އައިޝަތު ޒާޔާ

މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ހަރުކޮށްގެން ބެނަރ ދެމުން ހަނދާން ނައްތާލާށެވެ. އުޑުމަތީގައި (ވައިގެ ތެރޭގައި) އިސްތިހާރު ކުރުމަށް އައު ގޮތެއް މިހާރު އެބައޮތެވެ. ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިއެއް ކަމަށްވާ އެން.ޓީ.ޓީ ޑޮކޮމ...

05/05/2017

ޓްރެންޑިން