Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ބައްޕަ ބޭނުންވީ އަހަރެން ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކަށް ހަދަން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އަހަރެންގެ ބައްޕަ ބޭނުންވީ އަހަރެން ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެކަށް ހަދާށެވެ. ސަލާންޖަހަން ނެރޭށެވެ. އެކަމާ އިނދިކޮޅު ހަދާފައި މަންމަ އަހަރެން ގޮވައިގެން ފުރައިގެން އައެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ ލާރި ހޯދަން ކުރާ މ...

10/30/2017

އެހާގިނަ ފައިސާ ފެނުމުންވެސް މިޒުވާނާ އަނބުރާ ދިނީ ވެރިމީހާއަށް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފައިސާއަކީ ގިނަބަޔަކަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންތައްތައް ފައިސާ ނެތި ނުކުރެވޭނެތީއެވެ. އެއްބަޔަކު ފައިސާހޯދަން ބުރަ މަސައްކަތްކުރާއިރު އަނެއްބަޔަކު ވައްކަންކޮށްގެން ނުވަތަ ކ...

10/20/2017

ދެބަހުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބޮޑުވާ ކުދިންނަށް އާބަސްތައް ދަސްކުރަން ފަސޭހަ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފަހަކަށް އައިސް މައިންބަފައިން ކުދިންނަށް އިގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ. ބައެއް މައިންބަފައިންނަކީ ދިވެހިބަސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންނުކޮށް ދަރިންނަށް އިގިރޭސި ބަހުން ވ...

10/13/2017

ކައިވެނީގެ ގުޅުން ހީނަރުކުރުމަށް ސޯޝިއަލް މީޑިއާގެ ދައުރު ބޮޑު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ މިއަދު ގިނަބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލު ގެނުވާ މީޑިއާއެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ރީތިކޮށް ކައިވެނީގެ ގޮށެއް ޖަހާލެވުނު...

10/11/2017

ކާފަގެ ބަދިގެ- ޔަތީމު ކުދިންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭ މަސައްކަތެއް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ސަބްސްކްރައިބާސް ލިބިފައިވާ "ގްރޭންޑްޕާސް ކިޗަން" ޔޫޓިއުބް ޗެނެލްގެ ވާހަކަ އަކީ ނުދައްކާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. 70 ވަރަކަށް އަހަރަށްދާ އިންޑިއާގެ މިމުސްކުޅި ފިރިހެ...

10/05/2017

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުދިން ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބު - ދިރާސާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފަހަކަށް އައިސް ދަރިން ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން ގޭގައި ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން އެކުދިން ލައްވައި ކުރުވާ ބެލެނިވެރިން މަދެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ ކުއްޖާގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސް ނާޅާންށެވެ. ނުވަތަ އުފަލާއި އަރާމުގ...

10/04/2017

އިމްތިހާނުގައި އިންނައިރު ފެން ބޯނަމަ މާކްސް އިތުރުވާކަން އެނގޭތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރިވަރުން އެތައް މަސައްކަތެއްކުރެއެވެ. އެތައް ވަގުތެއް ފިލާވަޅު ހެދުމާއި ފޮތްކިޔުމުގައި ހޭދަ ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރެވޭ ކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއަށް ބަ...

09/29/2017

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހަރުކަށިކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ރަހުމަތްތެރިން މުހިއްމު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރަހުމަތްތެރިންނަކީ ދިރިއުޅުމުގައި މުހިއްމު ބައެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ރަހުމަތްތެރިންނޭ ބުނީމާ ހިތަށް އަރަނީ އެމީހުންނަކީ ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ހިތްވަރުދީ ތިމާ ގާތު ހިނިތުންވެގެން ތިބޭ މީހުންނެވެ. ނ...

09/28/2017

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މިކުއްޖާގެ ހިނިތުންވުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

9 އަހަރުގެ ނިހާއަށްވަނީ އެކިއުޓް ލޫކީމިއާ ކެންސަރު ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭނާގެ އުފާވެރިކަމާއި އުންމީދު ގެއްލުވާލި ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ކެންސަރުގެ ސަބަބުން އިސްތަށިތައް ފައިބާފައިވާ ނިހާ އެންމެ ގ...

09/25/2017

މަސައްކަތުމީހާ ބަލިހާލުގައި ދޫކޮށްނުލައި 20 އަހަރު ވަންދެން ބަލަމުން ގެންދާ ސައުދީގެ އާއިލާ

އހ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އާއިލާއަކުން ދަނީ ގޭގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތު މީހާ ޕެރެލައިޒް ވުމުންވެސް ފާއިތުވި 20 އަހަރު އޭނާއަށް އަޅާލައި ބަލަހައްޓަމުންނެެވެ. އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ސަލާހް އަލް ސުޔޫފީ ...

09/22/2017

ތިބާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އަނެކުން ގާތު ނުބުނަންވީ ސަބަބު!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ތިބާގެ ލަނޑުދަނޑިއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯދުން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަކިވަރަކަށް ބަރުދަން ލުއިކުރުން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަކިގަނޑިއަކަށް ހޭލަން އާދަކުރުން ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ކަމަށްވަނީނަމަ...

09/02/2017

އަހަރެން ހިޖާބުވި ސަބަބު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  މިއީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަހަރެން ކުރާނެ ކަމެއްކަން އަހަރެންނަށް އަބަދުވެސް އެގެއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ވަރަށް ޖެހިލުންވިއެވެ. ސަބަބަކީ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ކަމެއް ބަދަލުވާނެކަން އަހަންނަ...

08/12/2017

ވަޒީފާއަށް އިންޓަވިއު އަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވިސްނަންވީ ކަންތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ވަޒީފާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހޯދުން ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަށް ދާއިރުވެސް އެވަޒީފާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވަޒީފާ ދެއްވާ ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައ...

08/08/2017

ކެރިޔާއެއް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަން އެއް އިޙްތިޔާރުކުރާނީ ކިހިނެއް!

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމައުގައި ޕްރޮފެޝަން އެއް ނުވަތަ ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ހޯދުމަށް ބަލާލުމުން ގިނަ ކުދިންނަށް އެ މަގު ފެންނަނީ ނުހަނު ހަނިކޮށެވެ. ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް އިޙްތިޔާރުކުރުމުގެ ވަގުތު އަ...

07/17/2017

ސިޒޭރިއަން ހެދުމަށްފަހު 6 ދުވަސްފަހުން ހޭލެވުނު އިރު 2 ފައި އޮތީ ބުރިކޮށްލާފައި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ 31 އަހަރުގެ އެއްލާ ކްލާކްއަށް ދިމާވެފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. ޓޯކުއޭގެ ޑީވަން އަށް ނިސްބަތްވާ އެއްލާ ބަނޑު ބޮޑުވެ އިނީ އޭނާގެ 8 ވަނަ ދަރިއަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އޭނާ އަށް 'ޕްލެސެންޓާ ޕްރީވިއާ'...

07/02/2017

ޓްރެންޑިން