Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އެހާގިނަ ފައިސާ ފެނުމުންވެސް މިޒުވާނާ އަނބުރާ ދިނީ ވެރިމީހާއަށް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފައިސާއަކީ ގިނަބަޔަކަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންތައްތައް ފައިސާ ނެތި ނުކުރެވޭނެތީއެވެ. އެއްބަޔަކު ފައިސާހޯދަން ބުރަ މަސައްކަތްކުރާއިރު އަނެއްބަޔަކު ވައްކަންކޮށްގެން ނުވަތަ ކ...

10/20/2017

ކައިވެނީގެ ގުޅުން ހީނަރުކުރުމަށް ސޯޝިއަލް މީޑިއާގެ ދައުރު ބޮޑު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ މިއަދު ގިނަބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލު ގެނުވާ މީޑިއާއެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ރީތިކޮށް ކައިވެނީގެ ގޮށެއް ޖަހާލެވުނު...

10/11/2017

މަސައްކަތުމީހާ ބަލިހާލުގައި ދޫކޮށްނުލައި 20 އަހަރު ވަންދެން ބަލަމުން ގެންދާ ސައުދީގެ އާއިލާ

އހ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އާއިލާއަކުން ދަނީ ގޭގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތު މީހާ ޕެރެލައިޒް ވުމުންވެސް ފާއިތުވި 20 އަހަރު އޭނާއަށް އަޅާލައި ބަލަހައްޓަމުންނެެވެ. އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ސަލާހް އަލް ސުޔޫފީ ...

09/22/2017

ސިޒޭރިއަން ހެދުމަށްފަހު 6 ދުވަސްފަހުން ހޭލެވުނު އިރު 2 ފައި އޮތީ ބުރިކޮށްލާފައި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ 31 އަހަރުގެ އެއްލާ ކްލާކްއަށް ދިމާވެފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. ޓޯކުއޭގެ ޑީވަން އަށް ނިސްބަތްވާ އެއްލާ ބަނޑު ބޮޑުވެ އިނީ އޭނާގެ 8 ވަނަ ދަރިއަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އޭނާ އަށް 'ޕްލެސެންޓާ ޕްރީވިއާ'...

07/02/2017

މިޔަރު އަތް ބުރިކޮށްލުމުންވެސް މަސައްކަތްކުރީ ސަލާމަތްވާން

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ ހުޅަނގު ކެލޮރީނާ އަށް ނިސްބަތްވާ 3 ކުދިންގެ މަންމައެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ މިޔަރު އޭނާގެ އަތް ބުރިކޮށްލުމުން އޭނާ މަރުނުވެ ސަލާމަތްވި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ ހަޤީގީ ވާހަކައެކެވެ. 32 އަހަރުގެ...

06/30/2017

ބޭނުންވެގެން ވިހޭ ދަރިފުޅު އެއްލާލީ އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ހުރި ބަލީގެ ސަބަބުން!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަންމައަކު 9 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ބަނޑުގައި ކުއްޖަކު އުފުލުމަށްފަހު ބޭނުން ނުވާތަން ހިޔާލަށް ގެނައުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އެ ކުއްޖާ ބަނޑުގައި ބާއ...

06/27/2017

އަހަރެންގެ އަތް ބުރިކޮށްލީ އަހަރެންގެ އަވައްޓެރިއެއް – މަރިއަމް ސްޓެފޯޑް ބަންޑަބާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަރިއަމް ސްޓެފޯޑް ބަންޑަބާ އަކީ އަލްބިނިޒްމް ނަމަކަށް ކިޔާ ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ޓަންޒޭނިއާ ގައެވެ. ދެ އަތް ބުރިވެފައިވި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ މިހާރު ...

06/19/2017

ޓްރެންޑިން