Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ދެބަހުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބޮޑުވާ ކުދިންނަށް އާބަސްތައް ދަސްކުރަން ފަސޭހަ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފަހަކަށް އައިސް މައިންބަފައިން ކުދިންނަށް އިގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ. ބައެއް މައިންބަފައިންނަކީ ދިވެހިބަސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންނުކޮށް ދަރިންނަށް އިގިރޭސި ބަހުން ވ...

10/13/2017

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުދިން ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބު - ދިރާސާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފަހަކަށް އައިސް ދަރިން ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން ގޭގައި ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން އެކުދިން ލައްވައި ކުރުވާ ބެލެނިވެރިން މަދެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ ކުއްޖާގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސް ނާޅާންށެވެ. ނުވަތަ އުފަލާއި އަރާމުގ...

10/04/2017

އިމްތިހާނުގައި އިންނައިރު ފެން ބޯނަމަ މާކްސް އިތުރުވާކަން އެނގޭތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރިވަރުން އެތައް މަސައްކަތެއްކުރެއެވެ. އެތައް ވަގުތެއް ފިލާވަޅު ހެދުމާއި ފޮތްކިޔުމުގައި ހޭދަ ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރެވޭ ކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއަށް ބަ...

09/29/2017

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހަރުކަށިކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ރަހުމަތްތެރިން މުހިއްމު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރަހުމަތްތެރިންނަކީ ދިރިއުޅުމުގައި މުހިއްމު ބައެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ރަހުމަތްތެރިންނޭ ބުނީމާ ހިތަށް އަރަނީ އެމީހުންނަކީ ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ހިތްވަރުދީ ތިމާ ގާތު ހިނިތުންވެގެން ތިބޭ މީހުންނެވެ. ނ...

09/28/2017

ތިބާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އަނެކުން ގާތު ނުބުނަންވީ ސަބަބު!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ތިބާގެ ލަނޑުދަނޑިއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯދުން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަކިވަރަކަށް ބަރުދަން ލުއިކުރުން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަކިގަނޑިއަކަށް ހޭލަން އާދަކުރުން ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ކަމަށްވަނީނަމަ...

09/02/2017

ވަޒީފާއަށް އިންޓަވިއު އަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވިސްނަންވީ ކަންތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ވަޒީފާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހޯދުން ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަށް ދާއިރުވެސް އެވަޒީފާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވަޒީފާ ދެއްވާ ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައ...

08/08/2017

ކެރިޔާއެއް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަން އެއް އިޙްތިޔާރުކުރާނީ ކިހިނެއް!

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމައުގައި ޕްރޮފެޝަން އެއް ނުވަތަ ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ހޯދުމަށް ބަލާލުމުން ގިނަ ކުދިންނަށް އެ މަގު ފެންނަނީ ނުހަނު ހަނިކޮށެވެ. ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް އިޙްތިޔާރުކުރުމުގެ ވަގުތު އަ...

07/17/2017

ބޯހިޔާވަހިކަންނެތި އުޅެމުން ކާމިޔާބީއާއި ހަމައަށް ދިޔަ 12 ތަރިން

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކޮންމެ ތަރިއެއްވެސް އަދި ކާމިޔާބު ވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްވެސް އެހިސާބަށް ވާޞިލުވެފައި ވަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތާއި އެކު އެވެ. އަދި ވަރަށް އުނދަގުލާއި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށްފަހު އެވެ. އެއީ ކާމިޔާ...

05/23/2017

ސްޓީވް ޖޮބްސް ކާމިޔާބީ ހޯދިގޮތުގެ ވާހަކަ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސްޓީވް ޖޮބްސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން މަޝްހޫރުވި ބޭފުޅެކެވެ. ޖޮބްސް ވަނީ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެންމެން ދަންނަ ތާރީޚީ ބޭފުޅަކަށް ވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓީވް ޖޮބްސް ގެ ތާރީޚަށް ބަލާ...

05/18/2017

ޓްރެންޑިން