Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

މިޔަރު އަތް ބުރިކޮށްލުމުންވެސް މަސައްކަތްކުރީ ސަލާމަތްވާން

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ ހުޅަނގު ކެލޮރީނާ އަށް ނިސްބަތްވާ 3 ކުދިންގެ މަންމައެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ މިޔަރު އޭނާގެ އަތް ބުރިކޮށްލުމުން އޭނާ މަރުނުވެ ސަލާމަތްވި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ ހަޤީގީ ވާހަކައެކެވެ. 32 އަހަރުގެ...

06/30/2017

ބޭނުންވެގެން ވިހޭ ދަރިފުޅު އެއްލާލީ އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ހުރި ބަލީގެ ސަބަބުން!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަންމައަކު 9 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ބަނޑުގައި ކުއްޖަކު އުފުލުމަށްފަހު ބޭނުން ނުވާތަން ހިޔާލަށް ގެނައުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އެ ކުއްޖާ ބަނޑުގައި ބާއ...

06/27/2017

އަހަރެންގެ އަތް ބުރިކޮށްލީ އަހަރެންގެ އަވައްޓެރިއެއް – މަރިއަމް ސްޓެފޯޑް ބަންޑަބާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަރިއަމް ސްޓެފޯޑް ބަންޑަބާ އަކީ އަލްބިނިޒްމް ނަމަކަށް ކިޔާ ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ޓަންޒޭނިއާ ގައެވެ. ދެ އަތް ބުރިވެފައިވި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ މިހާރު ...

06/19/2017

ބޯހިޔާވަހިކަންނެތި އުޅެމުން ކާމިޔާބީއާއި ހަމައަށް ދިޔަ 12 ތަރިން

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކޮންމެ ތަރިއެއްވެސް އަދި ކާމިޔާބު ވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްވެސް އެހިސާބަށް ވާޞިލުވެފައި ވަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތާއި އެކު އެވެ. އަދި ވަރަށް އުނދަގުލާއި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށްފަހު އެވެ. އެއީ ކާމިޔާ...

05/23/2017

ސްޓީވް ޖޮބްސް ކާމިޔާބީ ހޯދިގޮތުގެ ވާހަކަ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސްޓީވް ޖޮބްސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން މަޝްހޫރުވި ބޭފުޅެކެވެ. ޖޮބްސް ވަނީ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެންމެން ދަންނަ ތާރީޚީ ބޭފުޅަކަށް ވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓީވް ޖޮބްސް ގެ ތާރީޚަށް ބަލާ...

05/18/2017

ޓްރެންޑިން